Hướng dẫn sử dụng DocumentBuilder

Xem thêm trong mục

1- Tạo mục lục

Và để xem các bước thực hiện để có được nó.
 
Sau khi tạo xong tiêu đề tài liệu, chuyển sang TAB – Builder:
 
Trước hết là việc tạo mục lục của tài liệu:
 
Đây là hình ảnh mục lục mà chúng ta sẽ tạo ra:
 
Và hình ảnh nút mới được tạo ra.
 
Tương tự làm với các nút cây khác:
 
Tiếp theo chúng ta tạo các nút con:
 
Đây là hình ảnh sau khi tất cả các nút cây mục lục được tạo:
 
Bạn có thể đánh chỉ số lại cho các nút cây, để sau này có thể dễ dàng chèn một nút cây vào giữa 2 nút nào đó.
 

2- Tạo nội dung

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo nội dung của tài liệu:
 
Một nút cây mục lục (Content TOC) Có thể chứa nhiều nút cây mục lục khác, hoặc nhiều nút cây nội dung.
Nút cây nội dung có thể là
  1. Nút Ảnh (binary/image
  2. Nút Text có định dạng (cktext/default)
  3. Các nút khác (Sử dụng cho code java, xml, ..)

3- Hoàn thành tài liệu

Sau khi thay đổi tài liệu nhấn vào Build để DocumentBuilder ghép các phần của tài liệu thành một tài liệu hoàn chỉnh, người dung có thể xem được trên Website.