Hướng dẫn sử dụng thư viện lập trình của SEE

Xem thêm trong mục

1- Thư viện Report Publisher

Thủ tục gọi một báo cáo PUBLISHER đã được đưa vào trong thư viện LIB_SET_ITEM_PROPERTY
 • Run_Publisher_Report
Dưới đây là cách sử dụng thư viện này. Ví dụ trên INV211:
Declare
 v_Seq_Id    Number;
 v_Error_String Varchar2(4000);
Begin
 Select Report_Seq.Nextval Into v_Seq_Id From Dual;
 Report_Inv211(:v_Receipt_Headers.Rhe_Id
        ,v_Seq_Id);
 ---
 --- Run Report
 ---
 Run_Publisher_Report(v_Seq_Id -- p_Report_Seq  
           ,'pdf' -- p_Out_Format
           ,'/INV211/INV211.xdo' -- p_Relative_Rep_Path
           ,'INV211' -- p_Template_Name   
           ,Null -- p_Locale (Lay mac dinh)
           ,v_Error_String -- Out 
            );
 -----
 If v_Error_String Is Not Null Then
   Cg$form_Errors.Push(v_Error_String);
 End If;
End;

2- Sét đặt tiêu đề Form theo chuẩn.

Chuẩn tiêu đề trên form là:
 • menu_lable ||"  -  " || user đăng nhập ||"  -  " || OUN_NAME đăng nhập.
Cách sử dụng:
Gọi Apply_Window_Title;   Trong trigger WHEN-NEW-FORM-INSTANCE của form.

 

3- Phân quyền chi tiết trên Form

Trên thư viện LIB_SET_ITEM_PROPERTY đã được thêm vào thủ tục: 
 • Apply_Responsibilities   
Trên các form chỉ cần gọi thủ tục này tại trigger WHEN-NEW-FORM-INSTANCE   

Đồng thời trên các form khai báo các tham số:  (Có thể copy paste từ INV222).

 
Các BUTTON trên Block PARA nên lấy theo tên quy ước, khi các button có tên như vậy tự động thủ tục trên sẽ ẩn hoặc hiện nó theo đúng phân quyền trong DB.
 1. BTN_INSERTED_xx
 2. BTN_UPDATED_xx
 3. BTN_DELETED_xx
 4. BTN_QUERIED_xx
 5. BTN_APPROVED_xx
 6. BTN_UN_APPROVED_xx
 7. BTN_POST_xx
 8. BTN_UN_POST_xx
 9. BTN_PRINT_xx
Thư viện sẽ tự động Enable/Disable các button trên theo phân quyền.