Cách fix lỗi Form Update by other

Xem thêm trong mục

1- Fix lỗi form Update by other

Trường hợp form không bị lỗi Update by other thì kệ. Nếu bị sử dụng thuộc tính form như hình minh họa dưới đây:
Trong trường hợp vẫn bị nghĩa là bị thực sự, sử dụng Tool để kiểm tra:
Tool này cho phép xác định chính xác Item nào có giá trị khác với giá trị ở dưới DB.