Tìm kiếm file theo nội dung sử dụng Windows Grep

Xem thêm trong mục

1- Windows Grep làm gì?

Đây là một công cụ tìm kiếm file theo nội dung. Như vậy có thể tìm một đoạn text nằm trong file, chẳng hạn tìm hàm có tên nào đó đang được sử dụng trong các form nào.

2- Download Windows Grep

Sau khi download xong cài đặt ra.

3- Tìm kiếm file theo nội dung

Mở Windows Grep:
Kết quả tìm kiếm: