PO31 - Nhập bảng giá mua hàng

Xem thêm trong mục

1- Nhập bảng giá mua hàng

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ nhập kho mua hàng.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo vật tư
 • Khai báo nhà cung cấp

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Quản lý bảng giá> Lập đề nghị mua hàng
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
 
 • Màn hình trên hiển thị danh sách các bảng giá đã nhập.
 • Để xem lại/chỉnh sửa bảng giá, bạn nhấn vào nút cuối dòng bảng giá.
 • Để nhập bảng giá mới, bạn nhấn vào nút “Nhập bảng giá”.
Trên màn hình nhập bảng giá gồm 2 phần:
 • Thông tin chung bảng giá
 • Thông tin chi tiết bảng giá
Phần thông tin chung, bạn cần nhập vào
 • Đối tượng : tên nhà cung cấp ứng với bảng giá này.
 • Số hiệu/ tên bảng giá : Ký hiệu và tên bảng giá, trường này bạn tự đặt để dễ quản lý và sử dụng.
 • Điều khoản tt : điều khoản thanh toán khi áp dụng bảng giá này.
 • Ngày bắt đầu : thời điểm bảng giá bắt đầu có hiệu lực, nếu không chỉ định thì để trống.
 • Ngày hết hạn : thời điểm bảng giá hết hiệu lực, nếu không chỉ định thì để trống.
 • Số hiệu bảng giá nhà cung cấp : số hiệu mà nhà cung cấp dùng cho bảng giá này ( nếu có).
 • Bảng giá tham chiếu (tab thông tin khác) : sử dụng trong chức năng copy bảng giá, hướng dẫn ở dưới.
Phần chi tiết, bạn cần nhập vào:
 • Mã/tên mặt hàng
 • Đơn giá ( trước thuế).
 • Tên thuế
 • Hệ thống sẽ tự tính các trường còn lại ( đơn giá thuế, sau thế …)
*Chức năng copy bảng giá:
 • Chức năng này dùng để sao chép toàn bộ chi tiết của một bảng giá đã có sang một bảng giá khác. Cách thực hiện:
 • Sau khi đã nhập xong phần thông tin chung, bạn chuyển sang tab “Thông tin khác”, trong trường “Bảng giá tham chiếu”, bạn chọn bảng giá cần copy. Nhấn lưu.
 • Nhấn nút “Copy bảng giá”, hệ thống sẽ sao chép toàn bộ chi tiết của bản giá tham chiếu vào bảng giá mới.
Chú ý: bạn chỉ có thể copy bảng giá khi bảng giá đó không có chi tiết.