INV43- Tính giá

1- Tính giá trung bình cuối tháng

1.1- Mục đích sử dụng

 • Tính giá theo định mức ứng các phiếu nhập từ sản xuất
 • Tính giá trung bình trong tháng
 • Áp giá luân chuyển kho
 • Xem giá trung bình của từng mặt hàng trong tháng.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Đã khai báo kho.
 • Trong kỳ có giao dịch nhập xuất.
Chú ý hệ thống chỉ cho phép áp giá ứng với các chứng từ chưa tạo bút toán lên tổng hợp.
Để phục vụ báo cáo nhanh,Một kho có thể nhấn nút tính giá, áp giá nhiều lần trong một kỳ.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEM\ Quản lý kho\ Tính giá
Khi bạn vào chức năng này hệ thống sẽ hiển thị lên các kho mà bạn có quyền làm việc.
 
 • Kỳ kế toán: Chọn kỳ kế toán muốn tính giá:
 • Áp giá theo giá định mức: Nhấn nút nút này, hệ thống sẽ tự động lấy giá trên định mức của từng thành phẩm, bán thành phẩm trong kho để áp vào giá của thành phẩm, bán hành phẩm nhập từ sản xuất về trong kỳ.
 • Tính giá bình quân trong tháng: Khi nhất nút này, hệ thống sẽ tự động tính giá bình quân của mặt hàng trong kỳ theo công thức:
 • Áp giá luân chuyển kho: Trong trường hợp luân chuyển giữ 2 kho khác nhau, bạn nhấn nút này để cập nhật giá luân chuyển.
Chú ý để tính giá đúng chúng ta cần phải
+ Tính giá ở kho xuất
+ Sau đó nhất áp giá luân chuyển ở kho xuất.
 • Xem giá: Khi nhấn nút này hệ thống sẽ tự động gọi đến màn hình quản lý nhập xuất tồn, bạn có thể xem toàn bộ thông tin về tồn kho ở đây.