SALES21 - Nhập hợp đồng nguyên tắc(bán hàng)

Xem thêm trong mục

1- Nhập hợp đồng nguyên tắc - bán hàng

1.1- Mục đích sử dụng

Nhập, chỉnh sửa một hợp đồng nguyên tắc

 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Khai báo khách hàng

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý bán hàng > Quản lý hợp đồng bán hàng> Khai báo hợp đồng nguyên tắc.
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau: 
Màn hình này gồm 3 phần:
  • Phần 1: danh sách các khách hàng đã được khai báo.
  • Phần 2: Phần nhập thông tin hợp đồng nguyên tắc, đây chính là phần mà bạn sẽ khai báo hợp đồng nguyên tắc.
  • Phần 3: Thông tin chi tiết hợp đồng/đơn hàng thuộc hợp đồng nguyên tắc này.
Để nhập mới bạn nhập các thông tin hợp đồng nguyên tắc (thông tin 2):
  • Mã hợp đồng/ tên hợp đồng/ nội dung, thời gian hiệu lực của hợp đồng
Nếu muốn hợp đồng này mặc định khi nhập hợp đồng/đơn hàng hãy check vào ô mặc định.