SALES22 - Nhập đơn hàng

Xem thêm trong mục

1- Nhập đơn hàng bán

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, chỉnh sửa một hợp đồng bán hàng vào hệ thống.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho( dùng cho kế hoạch giao hàng).
 • Khai báo hàng hóa cần bán
 • Khai báo khách hàng
 • Có bảng giá còn hiệu lực

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý bán hàng > Quản lý hợp đồng bán hàng > Nhập đơn hàng bán
Lúc đó hệ thống sẽ hiển thị như sau:
Màn hình trên hiển thị các hợp đồng/ đơn hàng đã nhập vào hệ thống. Để xem lại và chỉnh sửa đơn hàng, bạn nhấn vào nút cuối dòng. Để nhập mới một đơn hàng, bạn nhấn nút “Nhập hợp đồng”.
 
Phần thông tin chung cần nhập vào những thông tin sau:
 • Loại hợp đồng : Phân loại hợp đồng.
 • Đối tượng : Khách hàng trong hợp đồng bán này.
 • Loại tiền : đơn vị tiền tệ của hợp đồng.
 • Số hợp đồng.
 • Số chứng từ khách hàng.
 • Bảng giá.
 • Số tiền nguyên tệ :Số tiền này hệ thống sẽ tự tổng từ tiền hợp đồng.
 • Số tiền cọc: Số tiền khách hàng đặt cọc trước cho hợp đồng ( nếu có).
 
Phần chi tiết, cần nhập vào thông tin:
 • Mã/tên mặt hàng bán ra.
 • Số lượng bán.
 • Đơn giá ( nếu đã chọn bảng giá, hệ thống sẽ tự lấy từ trong bảng giá).
 • Chiết khấu.
 • Tên thuế.
Sau khi hoàn thành, bạn nhập kế hoạch giao hàng,
Chú ý bạn có thể nhập nhanh kế hoạch giao hàng như sau
Sau khi hoàn thành, bạn nhấn nút  "Duyệt".