SALES23- Xử lý đơn hàng bán

Xem thêm trong mục

1- Xử lý đơn hàng bán

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng dùng để:
- Duyệt đơn hàng
- Thanh lý đơn hàng khi đơn hàng đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện.
- Hũy đơn hàng khi đơn hàng đã duyệt nhưng chưa thực hiện.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Đã tồn tại đơn hàng trên hệ thống.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý bán hàng > Quản lý hợp đồng bán hàng > Xử lý đơn hàng bán

Chức năng này có 2 phần chính.
  • Lịch sử các chứng từ đã nhập.
  • Màn hình xử lý đơn hàng bán
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
 
Khi nhấn vào nút xem chi tiết, hệ thống hiển thị màn hình sau:
Quy tắc xử lý đơn hàng.

Hệ thống cho phép chuyển trạng thái như sau:

+ Đang lập, chờ duyệt --> Duyệt.
+ Duyệt -->Đang lập, chờ duyệt
+ Duyệt --> Hũy
+ Duyệt --> Thanh lý
+ Đang thực hiện , đã thực hiện xong--> Thanh lý