PO11 - Nhập đề nghị mua hàng

Xem thêm trong mục

1- Nhập đề nghị mua hàng

1.1- Mục đích sử dụng

 • Tạo mới một đề nghị mua hàng thủ công
 • Tạo mới một đề nghị mua hàng thủ công hoặc dựa trên nhu cầu nguyên vật liệu sản xuất đã được tính toán.
 • Tạo đề nghị mua hàng theo tồn kho tối thiểu
 • Tạo đề nghị mua hàng theo yêu cầu cung ứng
 • Chỉnh sửa đề nghị mua hàng.
 • Xóa đề nghị mua hàng

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo vật tư
 • Các bộ phần phòng ban gửi, nhận đã khai báo
 • Khai báo nhà cung cấp ( nếu chỉ định mua hàng theo NCC nào).

1.3- Hướng dẫn thực hiện

 • Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Đề nghị mua hàng> Lập đề nghị mua hàng
 • Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
Màn hình này hiển thị danh sách các phiếu đề nghị mua hàng đã nhập. Để xem lại một yêu cầu, bạn click vào phiếu đó rồi nhấn nút “Xem yêu cầu”. Để tạo mới một đề nghị mua hàng, bạn nhấn nút “Nhập mới”:
Màn hình nhập đề nghị mua hàng gồm 2 phần, phần 1 thông tin chung gồm
 • Nơi lập: căn cứ vào phòng ban bạn  làm việc, hệ thống tự động điền thông tin ở đây, và bạn không thể chỉnh sửa.
 • Nơi nhận đề nghị : phòng ban tiếp nhận đề nghị này: Chú ý bạn phải chọn đúng nơi nhận đề nghị, lúc đó người phụ trách của phòng ban đó mới có thể nhận và duyệt đề nghị mua hàng.
 • Người đề nghị : Người thuộc phòng ban gửi đề nghị.
 • Ngày ĐN : Ngày gửi đề nghị mua hàng.
 • Nội dung yêu cầu : diễn giải, ghi chú khác cho phiếu đề nghị.
Phần thông tin chi tiết, bạn cần nhập vào:
 • Mã/tên hàng đề nghị mua: chọn từ danh sách mặt hàng mà bạn yêu cầu.
 • Số lượng: nhập vào.
 • Các thông tin khác như: thời gian sử dụng/ghi chú/chỉ định nhà cung cấp ( nếu cần).
 • Nếu bạn muốn chọn nhà cung cấp mà bạn dự tính sẽ mua hàng, bạn có thể chọn nhà cung cấp ở tab thông tin khác, khi chọn thông tin này, khi bạn in đề nghị mua hàng theo từng nhà cung cấp, hệ thống sẽ tự phân định theo từng nhà cung cấp.
Bên cạnh đó bạn có thể xem thông tin về người duyệt đề nghị mua hàng bằng cách click vào tab xem thông tin duyệt đề nghị.
*Để lấy thông tin nhu cầu nguyên vật liệu dành cho sản xuất và đưa vào đề nghị mua hàng, bạn không cần nhập vào chi tiết mà thực hiện các bước sau:
 • Nhập phần thông tin chung.
 • Lưu phần thông tin chung.
 • Nhấn nút “Đối chiếu yêu cầu NVL”. Lúc đó hệ thống hiển thị màn hình sau:
 • Hệ thống sẽ liệt kê danh sách nhu cầu nguyên vật liệu đã được tính toán cho đơn hàng bán. Check chọn những mã hàng cần mua, sau đó nhấn “Chấp nhận”.
 • Khi đó hệ thống sẽ tự động tổng hợp số lượng của từng mặt hàng cần mua mà bạn đã check chọn.
 • Số lượng đề nghị bằng tổng số lượng của các chi tiết NVL cần để sản xuất.
 • Chú ý: chỉ có người duyệt mới có thể sửa được số lượng duyệt ở đây..
 •  Để hoàn tất việc nhập phiếu đề nghị mua hàng, bạn check vào ô “Thủ trưởng duyệt”. Bạn có thể in phiếu đề nghị dưới định dang PDF bằng nút “In phiếu đề nghị”. Sau khi hoàn thành, phiếu được gửi tới bộ phận nhận đề nghị.