PO12 - Duyệt đề nghị mua hàng

Xem thêm trong mục

1- Duyệt đề nghị mua hàng

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để duyệt đề nghị mua hàng.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Có các đề nghị mua hàng gửi đến bộ phận bạn đang phụ trách.
  • Đề nghị mua hàng chưa được xử lý

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Đề nghị mua hàng> Duyệt đề nghị mua hàng
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau: 

 
Mặc định, danh sách này hiện thị các đề nghị mua hàng đã được gửi đến và chưa được xử lý. Để xem các danh sách đã/đang xử lý, trong mục “Trạng thái yêu cầu”, bạn chọn các trạng thái như mong muốn rồi nhấn nút “Tìm”.
 Để xử lý một đề nghị mua hàng, bạn click vào đề nghị đó rồi nhấn nút ở cuối dòng dữ liệu để xem chi tiết phiếu đề nghị mua hàng
Tại đây, bạn có thể xem lại tồn kho hiện tại bằng cách nhấn nút “Xem tồn kho”.
  • Để duyệt một mặt hàng trong phiếu đề nghị, bạn nhập vào số lượng cần duyệt vào trường “Số lượng chấp thuận”.
  • Hệ thống có hỗ trợ duyệt nhanh tất cả các mặt hàng trong đề nghị với số lượng duyệt mặc định bằng số lượng đề nghị bằng cách nhấn vào nút “Cập nhật số lượng duyệt bằng số lượng đề nghị”.
  • Để xem số lượng tồn kho tại thời điểm, bạn có thể nhấn nút xem tồn kho, lúc đó nếu bạn không chọn kho đối chiếu, hệ thống tự động tính tổng mặt hàng đó ở tất cả các kho, để đưa vào ô số lượng tồn kho.
  • Nếu bạn chỉ muốn xét tồn kho của một kho nào, bạn chọn kho đó, xong nhấn nút cập nhật số lượng tồn kho.
  • Khi bạn  nhập số lượng chấp thuận, hệ thống tự động cập nhật trạng thái của chi tiết đề nghị mua hàng.
    Ở đây bạn có thể hũy duyệt của từng chi tiết của đề nghị mua hàng này.