PO22 - Quản lý hợp đồng - đơn hàng mua

Xem thêm trong mục

1- Nhập hợp đồng - đơn hàng mua

1.1- Mục đích sử dụng

Nhập vào hệ thống hợp đồng mua hàng mới,
Nhập hợp đồng, đơn hàng từ đề nghị mua hàng đã duyệt.
Chỉ sửa các hợp đồng đơn hàng mua.
Duyệt các hợp đồng - đơn hàng mua

 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo nhà cung cấp
 • Khai báo bảng gía mua hàng (nếu có)
 • Khai báo vật tư

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Quản lý hợp đồng mua hàng> Quản lý đơn hàng mua.
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Danh sách trên hiện thị các hợp đồng đã lập.
Để xem lại một hợp đồng đã nhập vào hệ thống, bạn nhấn vào nút cuối dòng hợp đồng.
Để tạo mới hợp đồng mua hàng, nhấn vào nút “Nhập HD/đơn hàng” lúc đó hệ thống hiển thị màn hình sau:
 
Phần thông tin chung, bạn cần nhập vào:
 • Loại hợp đồng: chọn loại hợp đồng tương ứng.
 • Đối tượng : tên nhà cung cấp cho hợp đồng này.
 • Loại tiền : đơn vị tiền tệ, để nguyên nếu không dùng ngoại tệ.
 • Số tiền nguyên tệ : Tổng tiền nguyên tệ của hợp đồng: nhập theo số thực tế của đơn hàng.
 • Số hợp đồng : Số ký hiệu ghi trên hợp đồng.
 • Số hợp đồng NCC : Số ký hiệu hợp đồng của nhà cung cấp quản lý ( nếu có).
 • Bảng giá : bảng giá tham chiếu cho hợp đồng này ( nếu có).
Phần thông tin ký kết, bạn cần nhập vào ( các trường có màu xanh là bắt buộc):
 • Ngày ký : Ngày ký kết ghi trên hợp đồng.
 • Ngày bắt đầu : Ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
 • Điều khoản thanh toán: Điều khoản thanh toán khi thực hiện hợp đồng này.
 • Ngày hết hạn : Ngày hợp đồng kết thúc hiệu lực.
Thông tin khác liên quan
 • Nếu đơn hàng bạn lập là phụ lục của đơn hàng khác bạn chọn từ danh sách hợp đồng chính hợp đồng gốc là hợp đồng nào.
 • Thông tin mặc định khi tạo kế hoạch giao hàng: Bạn có thể chọn kho, nơi giao hàng, ngày giao hàng, khi bạn nhấn nút “tạo kế hoạch giao hàng” hệ thống sẽ tự lấy thông tin này để đưa vào kế hoạch giao hàng.
Phần chi tiết hợp đồng, bạn cần nhập vào:
 • Mã/tên mặt hàng.
 • Số lượng trên hợp đồng ( nếu là hàng hóa).
 • Nếu bạn chưa chọn bảng giá ở phần thông tin chung, có thể nhập giá trực tiếp vào trường “Đơn giá trước thuế” và “Tên thuế”.
* Nếu cần đối chiếu từ đề nghị mua hàng, bạn không cần nhập vào chi tiết mà sau khi nhập xong phần thông tin chung, chỉ cần thực hiện các bước sau:
 • Nhấn vào nút đối chiếu đề nghị mua hàng ( lưu ý chỉ những mặt hàng đã được duyệt đề nghị mua hàng mới xuất hiện).
 • Check chọn các chi tiết mặt hàng cần đưa lên hợp đồng, kiểm tra lại số lượng và thay đổi nếu cần.
 • Nhấn nút chấp nhận.
  Sau khi thực hiện xong các bước trên, bạn nhấn nút “Tạo kế hoạch giao hàng” để mặc định kế hoạch giao hàng ( nếu không cần sửa đổi) và “Duyệt” để hoàn tất việc nhập hợp đồng.