PO23 - Xử lý hợp đồng mua hàng

Xem thêm trong mục

1- Xử lý hợp đồng - đơn hàng mua

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng dùng để:
- Duyệt đơn hàng
- Thanh lý đơn hàng khi đơn hàng đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện.
- Hũy đơn hàng khi đơn hàng đã duyệt nhưng chưa thực hiện.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Đã tồn tại hợp đồng - đơn hàng trên hệ thống.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý mua hàng > Quản lý hợp đồng mua hàng> Xử lý đơn hàng mua
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Danh sách trên hiện thị các hợp đồng đã lập.
Để xem lại một hợp đồng đã nhập vào hệ thống, bạn nhấn vào nút cuối dòng hợp đồng.
Để tạo mới hợp đồng mua hàng, nhấn vào nút “Nhập HD/đơn hàng” lúc đó hệ thống hiển thị màn hình sau:
Quy tắc xử lý đơn hàng.

Hệ thống cho phép chuyển trạng thái như sau:

+ Đang lập, chờ duyệt --> Duyệt.
+ Duyệt -->Đang lập, chờ duyệt
+ Duyệt --> Hũy
+ Duyệt --> Thanh lý
+ Đang thực hiện , đã thực hiện xong--> Thanh lý