INV212 - Nhập điều chuyển nội bộ

Xem thêm trong mục

1- Nhập luân chuyển kho

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ nhập kho điều chuyển giữa các kho với nhau.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Khai báo kho.
  • Khai báo vật tư.
  • Kỳ kế toán đã được mở.
  • Đã lập phiếu xuất kho điều chuyển.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Phiếu nhập kho từ điều chuyển nội bộ (INV212)
Chức năng này có 2 phần chính.
  1. Lịch sử các chứng từ đã nhập.
  2. Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
 
Cửa sổ này gồm 3 phần :
  • Danh sách kho.
  • Danh sách phiếu xuất chờ nhận/đã nhận hàng từ điều chuyển tương ứng với kho đang chọn.
  • Chi tiết vật tư và số lượng hàng tương ứng với phiếu xuất đang chọn.
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Nhận hàng điều chuyển.
Để nhận hàng điều chuyển, bạn chọn một phiếu xuất chờ nhận hàng ở tab “Phiếu xuất chờ nhận hàng” rồi nhấn nút “Nhận hàng”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Tất cả các thông tin về phiếu nhập đã được kế thừa từ phiếu xuất điều chuyển. Bạn chỉ được phép sửa lại ngày thực nhập cho đúng với thực tế, sau đó nhấn nút xác nhận để hệ thống ghi nhận tồn kho.
    Trường hợp số lượng hàng thực tế không đủ so với số lượng chứng từ, bạn nhấn nút “Xóa chứng từ” ( nếu đã lập phiếu nhập) và tiến hành các bước trả lại thông tin cho kho xuất.
Trả hàng điều chuyển.
Trong trường hợp số lượng hàng nhận thực tế không đủ so với chứng từ, cần tiến hàng bước trả lại thông tin cho kho xuất. Để trả hàng điều chuyển, từ màn hình lịch sử chứng từ xuất, tab “Phiếu xuất chờ nhận hàng”, nhấp chuột vào chứng từ cần trả hàng và nhấn nút “Trả lại hàng”, phiếu nhập sẽ ở trạng thái đã trả lại hàng để kho xuất chỉnh sửa thông tin.