INV213 -Nhập kho từ sản xuất

Xem thêm trong mục

1- Quản lý nhập kho từ sản xuất

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ nhập:

- Thành phẩm
- Bán thành phẩm.
- Nhập Nguyên vật liệu thừa từ sản xuất.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư.
 • Khai báo phòng ban.
 • Kỳ kế toán đã được mở.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Phiếu nhập kho từ sản xuất  (INV212)
Chức năng này có 2 phần chính.
 1. Lịch sử các chứng từ đã nhập.
 2. Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Cửa sổ này gồm 2 phần :
 • Danh sách kho.
 • Danh sách phiếu nhập đã nhập, đã xác nhận hoặc chưa xác nhận nhập.
 
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Nhập mới chứng từ.
Để nhập mới một phiếu nhập kho từ sản xuất, bạn nhấp chuột vào nút “Nhập phiếu nhập”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Màn hình này có 3 phần, các trường có nền xanh nhạt là trường bắt buộc phải nhập ( nếu chưa có giá trị mặc định).
Phần 1: Thông tin chung về phiếu nhập
Tab 1: Thông tin chung
Kho nhập: Nơi hàng hóa được nhập về ( mặc định).
Bộ phận: Bộ phận sản xuất hàng cho phiếu nhập này.
Diễn giải: Mô tả thông tin về chứng từ.
Mã hệ thống: Mã kiểm soát hệ thống tự sinh.
Số phiếu nhập: Số ký hiệu để lưu giữ chứng từ, khi phiếu nhập chưa được xác nhận, số phiếu nhập mặc định là mã hệ thống.
Ngày thực nhập: Thời gian hệ thống ghi nhận phiếu nhập nhập hàng này vào kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng.
Tab 2: Thông tin khác
Loại tiền: Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong chứng từ.
Tỉ giá: Nếu đơn vị tiền tệ khác Việt Nam Đồng, khai báo tỉ giá cho ngoại tệ của phiếu nhập.
Ngày tỉ giá: Ngày tham khảo tỉ giá.
Phần 2: Chi tiết phiếu nhập
 • Nhấp chuột vào phần chi tiết phiếu nhập.
 • Chọn mã mặt hàng nhập.
 • Nhập vào số lượng nhập theo chứng từ.
 • Kiểm tra và xác nhận số lượng thực nhập, nếu có sai sót thực tế so với chứng từ, ghi nhận số lượng thực tế vào cột “Số lượng nhận”.
 • Nhập vào thông tin lô hàng nếu mặt hàng đã nhập được quản lý theo lô.
Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận nhập” để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu nhập. Hệ thống chỉ ghi nhận tăng tồn kho sau khi phiếu nhập đã được xác nhận.
Chỉnh sửa chứng từ.
 • Ở màn hình tìm kiếm, nhấp chuột vào phiếu nhập cần chỉnh sửa và nhấn nút xem chứng từ.
 • Gỡ xác nhận phiếu, nếu đã xác nhận.
 • Sửa các thông tin theo nhu cầu, nhấn lưu và xác nhận lại phiếu.