INV222 - Xuất luân chuyển

Xem thêm trong mục

1- Quản lý xuất kho điều chuyển

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất kho điều chuyển nội bộ.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Kỳ kế toán đã được mở.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Check chọn chi tiết của phiếu YCCU.
Nhấn nút "Đối chiếu"
Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Phiếu xuát kho điều chuyển nội bộ (INV222)
Chức năng này có 2 phần chính.
 • Lịch sử các chứng từ đã nhập.
 • Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
Nhập mới chứng từ.
Để nhập mới một phiếu xuất kho sản xuất, bạn nhấp chuột vào nút “Nhập phiếu xuất”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Màn hình này có 2 phần, các trường có nền xanh nhạt là trường bắt buộc phải nhập ( nếu chưa có giá trị mặc định).
Phần 1: Thông tin chung về phiếu xuất
Tab 1: Thông tin chung
 • Kho xuất: Nơi hàng hóa được xuất đi ( mặc định).
 • Kho nhập: Nơi hàng hóa được nhập về.
 • Diễn giải: Mô tả thông tin về chứng từ.
 • Thành tiền: Tổng giá vốn của phiếu xuất.
 • Số phiếu Xuất: Số ký hiệu để lưu giữ chứng từ, khi phiếu xuất chưa được xác nhận, số phiếu xuất mặc định là được hệ thống tự sinh theo mã hê thống của chứng từ.
 • Ngày xuất: Thời gian hệ thống ghi nhận hàng trong phiếu xuất xuất hàng này ra khỏi kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng.
Tab 2: Thông tin khác
 • Mã hệ thống: Mã của chứng từ, do hệ thống kiểm soát.
 • Người tạo : Tên usernam đã tạo chứng từ này.
 • Ngày tạo: Thời gian phiếu xuất dc tạo.
 • Người xác nhận : Tên usernam đã xác nhận chứng từ này.
 • Ngày xác nhận: Thời gian phiếu xuất dc xác nhận.
 lưu và xác nhận lại phiếu.
Phần 2: Chi tiết chứng từ
Xuất thủ công

 Nhấp chuột vào phần chi tiết phiếu xuất.
 • Chọn mã mặt hàng xuất.
 • Nhập vào số lượng xuất theo chứng từ.
 • Ghi nhận số lượng thực xuất thực tế trên lệnh xuất, ghi nhận số lượng thực xuất, chú ý hệ thống sẽ kiểm soát không cho số lượng thực xuất lớn hơn số lượng chứng từ.
 • Chọn lô hàng xuất nếu xuất quản lý hàng theo lô
    Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận xuất” để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu xuất. Hệ thống chỉ ghi nhận giảm tồn kho sau khi phiếu xuất đã được xác nhận.
Xuất theo yêu cầu cung ứng.
Khi đó bạn phải chọn thông tin phiếu yêu cầu trên phần thông tin chung, nhấn nút đối chiếu nhu cầu lúc đó hệ thống sẽ hiện thị
ra màn hình sau:
Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận xuất” để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu xuất. Hệ thống chỉ ghi nhận giảm tồn kho sau khi phiếu xuất đã được xác nhận.
Chỉnh sửa chứng từ.
Chỉnh sửa phiếu xuất bán hàng: Ở màn hình tìm kiếm, nhấp chuột vào phiếu xuất cần chỉnh sửa và nhấn nút xem chứng từ.
Gỡ xác nhận phiếu, nếu đã xác nhận.
Sửa các thông tin theo nhu cầu, nhấn lưu và xác nhận lại phiếu.
Nếu muốn chọn mã phân tích cho tài khoản nợ và mã phân tích tài khoản có trên hệ thống:
Nhấn vào nút 'Mã PT tk nợ' hoặc 'Mã PT tk có'