INV226 - Xuất điều chỉnh giá trị

Xem thêm trong mục

1- Quản lý xuất kho điều chỉnh giá trị hàng

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất điều chỉnh giá trị hàng hóa

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Khai báo phòng ban.
 • Kỳ kế toán đã được mở.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Phiếu xuất hàng điều chỉnh giá trị  (INV226)
Chức năng này có 2 phần chính.
 • Lịch sử các chứng từ đã nhập.
 • Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
 
Tùy vào phân quyền của bạn mà dữ liệu trên màn hình này có thể hiển thị theo công ty của bạn hay theo phòng ban, bộ phận nhập liệu.
 
Nhập mới chứng từ.
Để nhập mới một phiếu xuất kho trả lại hàng, bạn nhấp chuột vào nút “Nhập phiếu xuất”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Màn hình này có 2 phần, các trường có nền xanh nhạt là trường bắt buộc phải nhập ( nếu chưa có giá trị mặc định).
Phần 1: Thông tin chung về phiếu xuất
Tab 1: Thông tin chung
 • Kho xuất: Nơi hàng hóa được xuất đi ( mặc định).
 • Phòng ban: Phòng ban chịu trách nhiệm việc điều chỉnh giá trị hàng.
 • Diễn giải: Mô tả thông tin về chứng từ.
 • Thành tiền: Tổng giá vốn của phiếu xuất.
 • Số phiếu Xuất: Số ký hiệu để lưu giữ chứng từ, khi phiếu xuất chưa được xác nhận, số phiếu xuất mặc định là được hệ thống tự sinh theo mã hê thống của chứng từ.
 • Ngày xuất: Thời gian hệ thống ghi nhận hàng trong phiếu xuất xuất hàng này ra khỏi kho, mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa tùy sử dụng.
Tab 3: Thông tin khác
 • Mã hệ thống: Mã của chứng từ, do hệ thống kiểm soát.
 • Người tạo : Tên usernam đã tạo chứng từ này.
 • Ngày tạo: Thời gian phiếu xuất dc tạo.
 • Người xác nhận : Tên usernam đã xác nhận chứng từ này.
 • Ngày xác nhận: Thời gian phiếu xuất dc xác nhận.
Phần 2: Chi tiết chứng từ
                       
 • Nhấp chuột vào phần chi tiết phiếu xuất.
 • Chọn mã mặt hàng xuất.
 • Nhập vào số lượng xuất theo chứng từ.
 • Kiểm tra và xác nhận số lượng thực xuất, nếu có sai sót thực tế so với chứng từ, ghi nhận số lượng thực tế vào cột “Số lượng xuất”.
 • Nhập vào thông tin lô hàng nếu mặt hàng đã nhập được quản lý theo lô.
Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút “Xác nhận xuất” để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu xuất. Hệ thống chỉ ghi nhận giảm tồn kho sau khi phiếu xuất đã được xác nhận.
Chỉnh sửa chứng từ.
 • Chỉnh sửa phiếu xuất bán hàng: Ở màn hình tìm kiếm, nhấp chuột vào phiếu xuất cần chỉnh sửa và nhấn nút xem chứng từ.
 • Gỡ xác nhận phiếu, nếu đã xác nhận.
 • Sửa các thông tin theo nhu cầu, nhấn lưu và xác nhận lại phiếu.