INV31 - Lập yêu cầu cung ứng

1- Lập yêu cầu cung ứng

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa yêu cầu cung ứng hàng hóa. ( Dành cho bộ phận gửi yêu cầu).

 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Khai báo phòng ban.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEM\ Quản lý kho\Lập yêu cầu cung ứng (INV31)
Chức năng này có 2 phần chính.
 • Lịch sử các chứng từ đã nhập.
 • Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
Nhập mới chứng từ.
Để nhập mới một yêu cầu cung ứng, bạn nhấp chuột vào nút “Nhập mới”. Cửa sổ sau sẽ hiện ra:

Tab 1: Thông tin 1
 • Ngày phản hồi: Thời gian phản hồi từ nơi nhận yêu cầu.
 • Nội dung phản hồi: Nội dung phản hồi từ nơi nhận yêu cầu.
 • Ngân sách: Các chi phí khác.
 • Ghi chú: Ghi chú thêm ( nếu có).
 • Ngày tạo: Thời gian phiếu được tạo ra.
 • Ngày tạo: Username tạo ra phiếu.
Phần 2: Chi tiết yêu cầu
 • Nhấp chuột vào phần chi tiết yêu cầu
 • Chọn mã mặt hàng yêu cầu.
 • Nhập vào số lượng yêu cầu.
 • Ghi chú them vào phần ghi chú nếu cần.
Sau khi đã nhập đủ thông tin chung và chi tiết, bạn nhấn nút lưu để hoàn thành việc nhập liệu và sinh số phiếu xuất.
Thủ trưởng đơn vị check vào ô “Thủ trưởng đơn vị duyệt” để xác nhận phiếu yêu cầu.
Màn hình này có 2 phần, các trường có nền xanh nhạt là trường bắt buộc phải nhập ( nếu chưa có giá trị mặc định).
Phần 1: Thông tin chung về yêu cầu:
Tab 1: Thông tin 1
 • Số đề nghị: Số ký hiệu của yêu cầu, được hệ thống tự sinh.
 • Nơi đề nghị: Phòng ban yêu cầu vật tư.
 • Nơi nhận: Phòng ban tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
 • Người yêu cầu: Tên người yêu cầu hàng.
 • Mã sản xuất: Số ký hiệu lô sản xuất tương ứng ( nếu có).
 • Thủ trưởng đơn vị: Người duyệt yêu cầu tại nơi yêu cầu.
 • Trạng thái: Trạng thái xử lý của yêu cầu : Đã lập, đã duyệt, đang thực hiện, đã thực hiện.
 • Mã nhóm hàng: Giới hạn vật tư yêu cầu trong một nhóm hàng ( nếu cần).
Nội dung YC: Thông tin thêm về yêu cầu gửi đi do người dùng tự nhập.
Chú ý để tạo phiếu yêu cầu cung ứng từ lệnh sản xuất bạn lập như  bước 2 bước 3 hình trên.