INV32 - Duyệt Yêu cầu cung ứng

1- Duyệt yêu cầu cung ứng

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để duyệt các yêu cầu cung ứng hàng hóa. ( dành cho bộ phận nhận yêu cầu)
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Khai báo phòng ban.
 • Đã có phiếu yêu cầu từ phòng ban khác gửi về.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Duyệt yêu cầu cung ứng (INV32)
Chức năng này có 2 phần chính.
 • Lịch sử các yêu cầu đã nhận.
 • Màn hình xử lý chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
Duyệt chứng từ.
Để duyệt phiếu xuất kho mua hàng, bạn chọn một chứng từ và nhấn nút xử lý chứng từ, cửa sổ sau sẽ hiện ra:
Màn hình này có 3 phần, toàn bộ thông tin được kế thừa từ phiếu yêu cầu nơi gửi.
Phần 1: Thông tin chung về yêu cầu:
Tab 1: Thông tin 1
 • Số đề nghị: Số ký hiệu của yêu cầu, được hệ thống tự sinh.
 • Nơi đề nghị: Phòng ban yêu cầu vật tư.
 • Nơi nhận: Phòng ban tiếp nhận và xử lý yêu cầu.
 • Người yêu cầu: Tên người yêu cầu hàng.
 • Mã sản xuất: Số ký hiệu lô sản xuất tương ứng ( nếu có).
 • Thủ trưởng đơn vị: Người duyệt yêu cầu tại nơi yêu cầu.
 • Trạng thái: Trạng thái xử lý của yêu cầu : Đã lập, đã duyệt, đang thực hiện, đã thực hiện.
 • Mã nhóm hàng: Giới hạn vật tư yêu cầu trong một nhóm hàng ( nếu cần).
 • Nội dung YC: Thông tin thêm về yêu cầu gửi đi do người dùng tự nhập.
 • Tab 1: Thông tin 1
 • Ngày phản hồi: Thời gian phản hồi từ nơi nhận yêu cầu.
 • Nội dung phản hồi: Nội dung phản hồi từ nơi nhận yêu cầu.
 • Ngân sách: Các chi phí khác.
 • Ghi chú: Ghi chú thêm ( nếu có).
 • Ngày tạo: Thời gian phiếu được tạo ra.
 • Ngày tạo: Username tạo ra phiếu
Phần 2: Thông tin chi tiết yêu cầu:
      Nhập vào số lượng bạn duyệt, Nếu không duyệt, hệ thống cho phép hũy chi tiết YCCU này.
Phần 3: Các chức năng chính:
 • Xem tồn kho: Xem chi tiết tồn kho của vật tư ở từng kho.
 • Cập nhật số lượng tồn kho: Cập nhật tồn kho hiện tại ở tất cả các kho hoặc tại kho bạn chọn ở thông tin chi tiết.
 • Cập nhật số lượng duyệt bằng số lượng yêu cầu: Mặc định duyệt số lượng sẽ cung cấp bằng số lượng yêu cầu cho tất cả mặt hàng. Bạn có thể sửa lại số lượng này tùy sử dụng.
 • Sau khi đã nhập số lượng cho toàn bộ yêu cầu, nhấn nút lưu để hoàn thành chức năng duyệt yêu cầu. Phần xuất yêu cầu vật tư được tiếp tục ở form nhập kho từ sản xuất.