INV15 - Khai báo quy tắc định khoản

Xem thêm trong mục

1- Khai báo quy tắc định khoản

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để:
 • Khai báo quy tắc định khoản vật tư ứng với:
 • Phiếu nhập mua.
 • Phiếu nhập luân chuyển
 • Phiếu nhập từ sản xuất
 • Phiếu nhập hàng trả lại.
 • Phiếu nhập hàng điều chỉnh
 
 • Phiếu xuất bán
 • Phiếu xuất sản xuất, phiếu xuất sử dụng
 • Phiếu xuất trả
 • Phiếu xuất luân chuyển
 • Phiếu xuất điều chỉnh

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Đã khai báo nghiệp vụ kho.
 • Đã khai báo tài khoản.
 • Khai báo các đối tượng liên quan.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Hướng dẫn thực hiện
Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Khai báoà Khai báo quy tắc định khoản.

 
 • Mã nguồn CT: là các loại phiếu nhập xuất
 • Chọn các điều kiện đặt biệt nếu có
 • Chọn tài khoản quy tắc
 • Chọn mã phân tích.
Ví dụ: Quy tắc chung khi nhập kho từ nhà cung cấp vào  thì định khoản tài khoản 3313