MANU11- Nhập dự báo/ nhu cầu hàng hóa

Xem thêm trong mục

1- Nhập dự báo/ nhu cầu hàng hóa

1.1- Mục đích sử dụng

Khi có nhu cầu sản xuất không qua đơn hàng,
sản xuất bán thành phẩm
Bạn phải nhập vào form dự bán - nhu cầu này để chuyển bộ phận sản xuất.

 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Khai báo hàng hóa/ bán thành phẩm cần sản xuất

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý sản xuất > Dự báo > Dự báo nhu cầu hàng hóa.
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Màn hình trên hiển thị danh sách các dự báo đã nhập.  Để xem lại chi tiết dự báo đã nhập, bạn nhấp vào nút ở cuối dòng dự báo.
 
Để nhập một dự báo mới, ở màn hình lịch sử, bạn nhấn vào nút “Nhập dự báo”:
  • Phần thông tin chung,  cần nhập vào:
  • Ngày lập dự báo
  • Ngày bắt đầu ( cho nhu cầu hàng)
  • Người lập
  • Phần chi tiết, cần nhập vào:
  • Mặt hàng có nhu cầu dự báo.
  • Số lượng dự báo.
  • Phần kế hoạch nhu cầu hàng hóa, nhập chi tiết thời điểm và số lượng nhu cầu chia thành nhiều đợt ( nếu cần ).
  • Sau khi đã nhập xong các thông tin trên, bạn nhấn nút “Duyệt” trên phần thông tin chung để lưu vào hoàn thành dự báo.