MANU12- Tính toán nhu cầu hàng hóa

Xem thêm trong mục

1- MANU12- Tính toán nhu cầu hàng hóa

1.1- Mục đích sử dụng

Tính toán nhu cầu nguyên vật liệu để mua hàng phục vụ cho sản xuất.
Việc tính toán này dự trên các hợp đồng/đơn hàng bán bán hoặc dự báo nhu cầu hàng đã được duyệt.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Khai báo định mức
  • Có các hợp đồng./đơn hàng bán hàng đã duyệt hoăc dự báo đã được duyệt

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn vào hệ thống: Quản lý sản xuất > Dự báo > Tính toán nhu cầu hàng hóa.
Vào đường dẫn trên, cửa sổ chương trình sẽ hiện ra như sau:
 
Màn hình trên hiển thị nhưng đơn hàng bán và dự báo nhu cầu hàng đã được nhập vào hệ thống
Để tìm các đơn hàng chưa được tính toán, bạn chọn “Chưa tính nhu cầu hàng hóa ở khung điều kiện lọc rồi bấm nút “Tìm đơn hàng”:

 
  • Nếu cần tính cả nguyên vật liệu cho cả bán thành phẩm có trong định mức, check vào ô “Tính NVL cho bán thành phẩm”
  • Để thực hiện, click vào đơn hàng bạn cần tính nhu cầu nguyên vật liệu, rồi bấm nút tính toán nhu cầu nguyên vật liệu.
Nếu tồn tại mặt hàng trong đơn hàng chưa được khai báo định mức, hệ thống sẽ thông báo lỗi, bạn cần khai báo lại định mức cho đơn hàng.
 
Để xem lại các đơn hàng đã được tính định mức, bạn chọn bộ lọc “Đã tính nhu cầu Nvl”, rồi bấm nút “Tìm đơn hàng”. Hệ thống sẽ chỉ hiển thị những đơn hàng/dự báo đã được tính nhu cầu nguyên vật liệu
 
Tại màn hình này, bạn có thể xóa kết quả tính toán nguyên vật liệu hoặc in ra chi tiết nguyên vật liệu tiêu hao cho đơn hàng