INV42- Tra cứu nhập xuất tồn

1- Tra cứu nhập xuất tồn

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để nhập mới, xem, chỉnh sửa, xóa chứng từ nhập kho mua hàng.
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Khai báo kho.
  • Kỳ kế toán đã được mở.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEM --> Quản lý kho -->Quản lý kho (INV42)
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
 
Khi bạn nhấn phím truy vấn hệ thống sẽ hiển thị thông tin nhập xuất tồn trong kỳ,.