INV431- Kế toán vật tư phiếu nhập

1- Kế toán vật tư phiếu nhập

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để:
 • Kiểm tra phiếu nhập.
 • Chỉnh sửa tài khoản phiếu nhập.
 • Tạo bút toán phiếu nhập.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Khai báo kho.
 • Khai báo vật tư
 • Khai báo nhà cung cấp
 • Nếu nhập hàng theo hợp đồng thì hợp đồng đó đã được duyệt.
 • Kỳ kế toán đã được mở.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Kế toán vật tư\Kế toán vật tư phiếu nhập.
Khi vào hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:
 
 • Kỳ kế toán: Hệ thống cho phép chọn các kỳ kế toán còn mở.
 • Kho: Chọn từ danh sách.
 • Nhấn nút tìm khi chọn kỳ kế toán,kho.
 • Nút “Tìm phiếu nhập chưa định khoản”: khi click nút này, hệ thống sẽ tự động tìm các phiếu chưa định khoản trong kỳ.
 • Nút “Cập nhật tài khoản nợ” khi nhấn nút này hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản nợ theo tài khoản được khai báo trên vật tư, chú ý hệ thống chỉ cập nhật các phiếu chưa tạo bút toán.
 • Nút “Cập nhật tài khoản có” khi nhấn nút này hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản có theo quy tắc định khoản  được khai báo trên khai báo quy tắc định khoản vật tư, chú ý hệ thống chỉ cập nhật các phiếu chưa tạo bút toán.
 • Nút tạo bút toán: Hệ thống cho phép tạo bút toán phiếu nhập của kho và kỳ kế toán đang chọn.