INV432- Kế toán vật tư phiếu xuất

1- Kế toán vật tư phiếu xuất

1.1- Mục đích sử dụng

Chức năng này dùng để:
 • Kiểm tra phiếu xuất.
 • Chỉnh sửa tài khoản phiếu xuất.
 • Tạo bút toán phiếu xuất.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

 • Đã khai báo kho.
 • Trong kỳ có giao dịch nhập xuất.
 • Phiếu xuất đã tính giá.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: SEE SYSTEMà Quản lý khoà Kế toán vật tư\Kế toán vật tư phiếu xuất.
Khi vào hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình sau:
 
 • Kỳ kế toán: Hệ thống cho phép chọn các kỳ kế toán còn mở.
 • Kho: Chọn từ danh sách.
 • Nhấn nút tìm khi chọn kỳ kế toán,kho.
 • Nút “Tìm phiếu nhập chưa định khoản”: khi clich nút này, hệ thống sẽ tự động tìm các phiếu chưa định khoản trong kỳ.
 • Nút “Cập nhật tài khoản nợ” khi nhấn nút này hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản nợ theo tài khoản được khai báo trên vật tư, chú ý hệ thống chỉ cập nhật các phiếu chưa tạo bút toán.
 • Nút “Cập nhật tài khoản có” khi nhấn nút này hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản có theo quy tắc định khoản  được khai báo trên khai báo quy tắc định khoản vật tư, chú ý hệ thống chỉ cập nhật các phiếu chưa tạo bút toán.
 • Nút "tạo bút toán": Hệ thống cho phép tạo bút toán phiếu xuất của kho và kỳ kế toán đang chọn.