QT002- Quy trình quản lý sản xuất

1- Quy trình quản lý sản xuất

1.1- Mục đích

  • Quy trình này mô tả việc sản xuất từ các đơn đặt hàng, từ dự báo, tính toán nguyên vật liệu để mua hàng,
  • Tạo lệnh sản xuất, lô sản xuất,
  • Lên NVL cần cấp theo định mức.
  • Theo dõi thực hiện sản xuất, nhập kho thành phẩm.
     

1.2- Điều kiện thực hiện

  • Đã khai báo mặt hàng.
  • Đã khai báo về định mức.
  • Khai báo bộ phận sản xuất.

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
2.1 Dự báo nhu cầu sản phẩm Từ các kế hoạch bán hàng liên quan trực tiếp đến sản xuất, nhu cầu sản xuất các bán thành phẩm, phòng kế hoạch vật tư sẽ nhập vào hệ thống SEE ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.2 Kế hoạch hàng hóa Từ các đơn đặt hàng, từ nhu cầu dự  báo, phòng kế hoạch vật tư sẽ xác định thời điểm phát sinh nhu cầu hàng hóa. Hàng ngày
2.3 Tính toán nhu cầu NVL mua hàng Căn cứ vào kế hoạch hàng hóa, phòng kế hoạch vật tư sẽ tính toán để xác định nguyên vật liệu từ đó tiến hành mua hàng, sản xuất.
Số nguyên vật liệu sau khi tính toán sẽ được chuyển sang hệ thống mua hàng để tiến hành mua hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.4 Tạo lô sản xuất/ lệnh sản xuất Căn cứ vào đơn hàng, kế hoạch giao hàng, bộ phận quản lý sản xuất tiến hành lên lệnh sản xuất, lô sản xuất để sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.5
 
 
2.6
Tính toán NVL tiêu hao cho từng  lệnh sản xuất.
Tạo yêu cầu cung ứng NVL sản xuất
Hệ thống hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu trên từng lệnh sản xuất.
Tạo yêu cầu cung ứng nguyên vật liệu để tiến hành sản xuất.
Chú ý: Hệ thống sẽ tạo yêu cầu cung ứng với số lượng bằng số lượng tổng của từng nguyên vật liệu trên lô sản xuất.
Mỗi lô sản xuất chỉ được tạo phiếu yêu cầu cung ứng một lần.
Căn cứ yêu cầu cung ứng nào, bộ phận sản xuất sẽ lập đề nghị cấp vật tư để thủ kho có thể lập phiếu xuất cấp NVL sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống


Lập yêu cầu cung ứng
Hướng dẫn sử dụng lập yêu cầu cung ứng trên hệ thống 
Hàng ngày
2.7 Lập phiếu xuất NVL đi sản xuất từ yêu cầu cung ứng
 
Căn cứ đề nghị cấp vật tư của bộ phận quản lý sản xuất, bộ phận quản lý kho nguyên vật liệu lập phiếu xuất nguyên vật liệu theo yêu cầu cung ứng.
Hệ thống kiểm soát không cho số lượng lập phiếu xuất không vượt quá số lượng trên yêu cầu cung ứng.
Trong quá trình sản xuất, nếu bộ phận sản xuất yêu cầu cấp theo nguyên vật liệu vượt quá số lượng trên yêu cầu cung ứng của lệnh sản xuất.
Kho vật tư vẫn có thể cấp theo nguyên vật liệu nhưng đồng thời ghi rõ nguyên nhân vì sao cấp thêm.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.8 Sản xuất Không. Tiến hành sản xuất thực tế. Hàng ngày
2.9 Ghi nhận thành phẩm sản xuất xong/ghi nhận chất lượng sản phẩm Sau khi hoàn thành sản xuất, bộ phận sản xuất tiến hành ghi nhận số lượng thực tế hoàn thành, chất lượng của từng loại và gửi cho bộ phận quản lý sản xuất.
Phòng quản lý sản xuất tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, ghi nhận số lượng, chất lượng từng ngày sản xuất trên hệ thống ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.10
 
2.11
Tạo lệnh nhập kho
 
In lệnh nhập kho
Sau khi ghi nhận số lượng, chất lượng sản phẩm, bộ phận quản lý sản xuất tạo lệnh nhập kho, đồng thời in lệnh nhập để thủ kho thành phẩm tiến hành kiểm tra xác nhận phiếu.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
 
2.12 Xác nhận nhập kho Thủ kho thành phẩm tiến hành kiểm tra lại chủng loại, số lượng, chất lượng đồng thời ghi nhận số lượng thực nhận, tiến hành xác nhận nhập kho.
Lúc này hệ thống hiểu là hàng đã tăng tồn kho.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
2.13
 
 
2.14
Tính toán chi phí liên quan đến sản xuất (Cp gia công..)
Tạo chứng từ phải trả
Định kỳ, phòng kế toán căn cứ vào số lượng hàng nhập từ sản xuất trong kỳ sẽ tiến hành tính chi phí liên quan để thanh toán lại cho công nhân, nhà cung cấp..
Từ số liệu đã tính toán, hệ thống cho phép tạo chứng từ thanh toán với từng đối tượng liên quan.
Đồng thời bộ phận tính giá thành có thể lấy số liệu này tiến hành tính toán phân bổ lại giá thành.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống

 
Cuối kỳ