QT004-Quản lý kho

1- Quy trình quản lý kho

1.1- Mục đích

Quy trình này mô tả các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ quản lý kho.

Quản lý nhập kho
- Nhập kho mua hàng.
- Nhập kho từ sản xuất
- Nhập kho luân chuyển
- Nhập kho hàng trả lại
- Nhập kho thừa từ kiểm kê
- Nhập điều chỉnh kho

Quản lý xuất kho
- Xuất kho bán hàng.
- Xuất NVL cho sản xuất sản xuất
- Xuất  luân chuyển kho
- Xuất trả lại hàng nhà cung cấp
- Xuất hàng thiếu từ kiểm kê
 

1.2- Điều kiện thực hiện

  • Khai báo tài khoản.
  • Khai báo kho
  • Khai báo vật tư hàng hóa.
  • Kỳ kế toán đang mở.

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
4.1 Xuất kho bán hàng Hệ thống cho phép lập phiếu xuất bán hàng.
Có thể lập phiếu xuất bán theo đơn hàng.
Có thể lập phiếu xuất bán không theo đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.2 Nhập kho mua hàng Hệ thống cho phép lập phiếu nhập mua hàng.
Có thể lập phiếu nhập bán theo hợp đồng đơn hàng.
Có thể lập phiếu nhập theo đề nghị mua hàng
Có thể lập phiếu nhập mua không theo đơn hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.3 Phiếu xuất điều chuyển nội bộ Khi luân chuyển giữa các kho với nhau, hệ thống cho phép lập phiếu xuất điều chuyển nội bộ.Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.4 Phiếu nhập điều chuyển nội bộ Khi luân chuyển giữa các kho với nhau, hệ thống cho phép lập phiếu nhập điều chuyển kế thừa từ các phiếu xuất điều chuyển.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.5 Phiếu xuất NVL cho sản xuất Hệ thống cho phép xuất nguyên vật liệu đi sản xuất.
Lập phiếu xuất theo:
+ Đề nghị cung ứng.
+ Theo đề nghị cấp vật tư bổ sung.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.6 Phiếu nhập NVL cho sản xuất Khi sản xuất xong hệ thống cho phép lập phiếu nhập kho từ sản xuất.
+ Nhập thành phẩm từ các lệnh sản xuất.
+ Nhập nguyên vật liệu thừa từ sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.7 Lập biên bản kiểm kê Hệ thống cho phép lập biên bản kiểm kê để tiến hành kiểm kê.
Cần thực hiện theo các bước sau:
+ Kiểm tra, xác nhận tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất đã nhập trên hệ thống.
+ Nhập biên bản kiểm kê ghi nhận tồn kho tại thời điểm đi kiểm kê, hệ thống sẽ giúp bạn in được số lượng, giá trị sổ sách đến thời điểm kiểm kê.
+ Tiến hành kiểm kê thực tế, ghi nhận số lượng trên biên bản kiểm kê.
+ Ghi nhận số lượng kiểm kê trên hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.8
 
 
4.9
Lập phiếu nhập hàng thừa từ kiểm kê.
Lập phiếu xuất hàng thiếu từ kiểm kê
Từ biên bản kiểm kê vừa ghi nhận, hệ thống cho phép:
+ Lập phiếu nhập hàng thừa từ kiểm kê.
+ Lập phiếu xuất hàng thiếu từ kiểm kê.Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.10
 
4.11
Xuất trả
 
 
Nhập trả
Hệ thống hỗ trợ kiểm soát việc xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp
Hệ thống hỗ trợ kiểm soát việc nhập trả lại hàng cho nhà cung cấp

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Nhập trả

Xuất trả

 
Hàng ngày
4.12
 
4.13
Phiếu xuất điều chỉnh.
 
Phiếu nhập điều chỉnh
Khi bạn cần điều chỉnh giá trị hàng tồn kho, hệ thống cho phép lập phiếu nhập, xuất điều chỉnh về giá trị hàng tồn kho

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.14 Tính giá tồn kho Hệ thống hỗ trợ tính giá bình quân cuối kỳ theo phương pháp mà công ty chọn

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
4.15 Tạo bút toán lên phân hệ kế toán Sau khi hoàn thành nghiệp vụ trong kỳ, kế toán vật tư tạo bút toán lên phân hệ kế toán để lên các sổ sách báo cáo.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống

Kế toán vật tư phiếu nhập

Kế toán vật tư phiếu xuất
Hàng ngày