QT005- Quy trình tài chính kế toán

1- Quy trình tài chính kế toán

1.1- Mục đích

  • Quy trình này mô tả các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ quản lý tài chính.
     

1.2- Điều kiện thực hiện

  • Khai báo tài khoản.
  • Kỳ kế toán đã mở

1.3- Sơ đồ quy trình

1.4- Diễn giải quy trình

STT Tên quy trình Hệ thống hỗ trợ Diễn giải quy trình Tần suất
5.1 Khai báo đối tượng, tài khoản, nghiệp vụ.. Khi phát sinh đối tượng ( Khách hàng, Nhà cung cấp, vật tư, tài khoản kế toán, nghiệp vụ kinh tế..) thì cần phải khai báo trước lên hệ thống trước khi sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Khai báo tài khoản
Khai báo đối tượng
Khai báo nghiệp vụ
Khai báo quy tắc định khoản (nếu dùng phân hệ kho)
Hàng ngày
5.2 Mở kỳ kế toán Đầu mỗi tháng, kế toán tiến hành mở kỳ kế toán, lúc đó hệ thống mới cho phép nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.3 Kiểm tra chứng từ đầu vào Không Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, trước khi nhập vào hệ thống, kế toán cần kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ.

 
Hàng ngày
5.4 Lập chứng từ công nợ phải trả Khi phát sinh chứng từ công nợ phải trả nhà cung cấp, hệ thống cho phép nhập trên hệ thống SEE ERP.
+ Chứng từ phải trả có thể tạo trực tiếp từ phiếu nhập kho khi hóa đơn và phiếu nhập về cùng lúc.
+ Trong trường hợp hóa đơn về sau phiếu nhập, có thể lập hóa đơn đối chiếu chi tiết phiếu nhập.
+ Trong trường hợp hóa đơn dịch vụ có thể nhập trực tiếp lên hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.5 Lập phiếu thu cọc Hệ thống cho phép nhập phiếu thu tiền cọc trên hệ thống SEE ERP.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.6 Lên kế hoạch thanh toán Từ hóa đơn phải trả, phiếu thu tiền cọc, hệ thống tự động lên kế hoạch thanh toán khi bạn hoàn thành chứng từ


 
Hàng ngày
5.7 Lên kế hoạch thanh toán/ chuyển quản lý duyệt Khi đến hạn thanh toán, hệ thống cho phép in ra kế hoạch thanh toán đến hạn.
Kế hoạch thanh toán này cần chuyển cho quản lý duyệt trước khi thanh toán.
Hàng ngày
5.8 Lập phiếu
chi tiền theo chứng từ công nợ
Căn cứ vào kế hoạch thanh toán đã được duyệt, kế toán thanh toán tiến hành chi tiền.
Hệ thống cho phép kế toán chi tiền theo từng kế hoạch thanh toán của từng nhà cung cấp.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.9 Lập chứng từ công nợ phải thu Có thể lập chứng từ phải thu trong các trường hợp sau:
+ Lập hóa đơn phải thu từ phiếu xuất kho.
+ Lập hóa đơn phải thu trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.10 Lập phiếu chi tạm ứng Hệ thống cho phép lập phiếu chi tạm ứng.
Phiếu tạm ứng này có thể là tạm ứng cán bộ công nhân viên.
Phiếu tạm ứng này có thể là tạm ứng cho nhà cung cấp.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.11 Lên kế hoạch phải thu Từ chứng từ công nợ phải thu, phiếu chi tạm ứng, hệ thống cho phép lên kế hoạch thu tiền.

Hệ thống tự động lên kế hoạch phải thu khi hoàn thành chứng từ này.
 
Hàng ngày
5.12 Kiểm tra công nợ, tuổi nợ Hàng ngày, kế toán cần kiểm tra lại công nợ, tuổi nợ phải thu để nhắc nợ các đối tượng tương ứng.
 
Hàng ngày
5.13 Lập phiếu thu công nợ Đến hạn, hệ thống cho phép lập phiếu thu tiền theo từng lịch thanh toán của từng khách hàng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.14 Quản lý dòng tiền Căn cứ vào kế hoạch thanh toán, kế hoạch thu tiền, hệ thống sẽ tự động lên kế hoạch dòng tiền.

 
Hàng ngày
5.15 Kế toán kho Hệ thống cho phép tạo bút toán phiếu nhập, phiếu xuất lên phân hệ kế toán.
Gồm:
+ Phiếu nhập từ sản xuất
+ Phiếu nhập chênh lệch từ kiểm kê
+ Phiếu nhập điều chỉnh
+ Riêng phiếu nhập từ nhà cung cấp, hệ thống sẽ cho phép chuyển sang kế toán thanh toán.
+ Phiếu xuất bán.
+ Phiếu xuất chênh lệch từ kiểm kê.
+ Phiếu xuất điều chỉnh.
+ Phiếu xuất sản xuất.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.16 Kế toán giá thành Hệ thống cho phép tính giá thành trên hệ thống SEE ERP


 
cuối kỳ
5.17 Kế toán tài sản cố định Hệ thống cho phép quản lý tài sản:
+ Khấu hao.
+ Luân chuyển tài sản.
+ Giảm tài sản.
Chi tiết theo quy trình kế toán tài sản.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Chuyển thông tin tài sản từ phân hệ khác
Nhập tài sản cố định
 
Hàng ngày
5.18 Phiếu hạch toán Bên cạnh đó, hệ thống cho phép nhập phiếu hạch toán ứng với các chứng từ khác phát sinh.
Với phiếu hạch toán này bạn có thể định nghĩa các loại chứng từ định nghĩa nghiệp vụ trược khi thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.19 Chuyển sổ Sau khi các kế toán phần hành định khoản trên chứng từ, kế toán tổng hợp tiến hành kiểm tra, chuyển vào sổ sách báo cáo tài chính.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
Chuyển sổ
Xóa chuyển sổ
Hàng ngày
5.20 Kết chuyển cuối kỳ Sau khi chuyển sổ các chứng từ phát sinh, hệ thống cho phép kết chuyển các tài khoản theo quy tắc nghiệp vụ đã định ra.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Hàng ngày
5.21 Đóng kỳ Cuối tháng, sau khi kiểm tra các chứng từ đã nhập đầy đủ, kế toán tiến hành đóng kỳ,
Hệ thống cho phép đóng kỳ toán bộ hoặc đóng kỳ từng phân hệ.
Khi đã đóng kỳ, hệ thống sẽ không cho phép tạo chứng từ mới trên hệ thống ứng với kỳ đã đóng.

Hướng dẫn sử dụng trên hệ thống
 
Cuối tháng