SEC107 - Mở đóng kỳ kế toán

Xem thêm trong mục

1- Mở đóng kỳ kế toán

1.1- Mục đích sử dụng

  • Chức năng này dùng để mở hoặc đóng kỳ kế toán, bạn chỉ có thể làm việc được ở một kỳ kế toán khi kỳ kế toán đó đang mở.
  • Hệ thống cho phép mở các kỳ kế toán bắt đầu từ ngày bạn sử dụng hệ thống trên màn hình khai báo cơ cấu tổ chức.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

  • Đăng ký ngày bắt đầu sử dụng hệ thống.

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: Hệ Thống Quản Lý Doanh Nghiệpà Khai báoà Mở đóng kỳ kế toán.

Mở kỳ kế toán                                    

Để mở kỳ tiếp theo nhấn vào nút: Mở kỳ tiếp theo.

Đóng kỳ kế toán

Để đóng kỳ kế toán chọn list box trạng thái chọn giá trị “Đóng”
 
Chú ý: việc mở đóng từng phân hệ này chỉ áp dụng cho các công ty đăng ký.
Nếu bạn đăng ký mở đóng theo từng phân hệ bạn có thể đóng từng phân hệ, lúc đó các nghiệp vụ chi tiết trên màn hình nhập liệu sẽ tự động đóng, không cho nhập mới.