FIN54 - Kết chuyển cuối kỳ

Xem thêm trong mục

1- Kết chuyển cuối kỳ

1.1- Mục đích sử dụng

  • Chức năng này dùng để kết chuyển tự động các bút toán
  • VD: từ loại 5,6 sang loại 9
  • Từ loại 9 sang 421.
Chú ý chỉ có thể áp dụng tại các công ty không sử dụng các mã phân tích,
Đối với các công ty sử dụng mã phân tích cần kết chuyển tại chức năng chạy công thức kết chuyển MANU33

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tổng hợp\ kết chuyển cuối kỳ
Chức năng này có 2 phần chính
  1. Thông tin tham số
  2. Chi tiết  bút toán cần kết chuyển
Bước 1: Chọn kỳ kế toán cần kết chuyển: Hệ thống cho phép chọn kỳ kế toán còn mở và có tài khoản cần kết chuyển
Bước 2: Chọn số thứ tự kết chuyển: Chú ý: nên chọn từ số nhỏ đến số lớn
Bước 3: Nhấn nút "Kết chuyển"

Chú ý: bạn có thể làm nhanh bằng cách:
Bước 1: Chọn kỳ kế toán
Bước 2: check chọn chuyển sổ sau khi kết chuyển
Bước 3: check chọn kết chuyển tự động.

Nhấn kết chuyển, hệ thống sẽ tự động kết chuyển và chuyển sổ theo thứ tự tăng dần.