FIN55- Chuyển sổ

Xem thêm trong mục

1- Chuyển sổ

1.1- Mục đích sử dụng

  • Chức năng này dùng chuyển sổ các bút toán trong kỳ vào sổ cái, báo cáo tài chính.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tổng hợp\ Chuyển sổ(FIN55)
Chức năng này có 2 phần chính
  1. chứng từ
  2. chi tiết chứng từ
Chọn chứng từ cần chuyển sổ.,
Nhấn nút chuyển sổ: Lúc đó hệ thống sẽ tự động chuyển sổ chứng từ trên vào sổ cái.