FIN56 - Xóa chuyển sổ

Xem thêm trong mục

1- Xóa chuyển sổ

1.1- Mục đích sử dụng

  • Chức năng này dùng xóa chuyển sổ các bút toán trong kỳ.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tổng hợp\ Xóa chuyển sổ(FIN56)
Chức năng này có 2 phần chính
  1. chứng từ
  2. chi tiết chứng từ
Chọn chứng từ cần xóa chuyển sổ.,
Nhấn nút xóa chuyển sổ: Lúc đó hệ thống sẽ tự động xóa chuyển sổ chứng từ đã chọn