FIN12- Nhập phiếu tạm ứng

Xem thêm trong mục

1- Nhập phiếu tạm ứng

1.1- Mục đích sử dụng

 • Taọ phiếu tạm ứng cho CB CNV.
 • Tạo phiếu tạm ứng cho nhà cung cấp
   

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tthanh toán\ Nhập phiếu tạm ứng (FIN12)
Chức năng này có 2 phần chính
 1. Lịch sử các chứng từ đã nhập
 2. Màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ.
Lịch sử chứng từ.
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình lịch sử chứng từ sẽ xuất hiện như sau
 
Hướng dẫn sử dụng màn hình lịch sử chứng từ
 • Màn hình này gồm 3 phần.
  • Phần 1: Thông tin truy vấn
  • Phần 2: Chứng từ
Phần 1: Thông tin truy vấn
 • Đối tượng: đối tượng nhập trên phiếu chi,.
 • Số phiếu chi: Nếu bạn nhớ số phiếu hạch tạm ứng, thì có thể chọn từ danh sách hoặc nhập tay vào.
 • Loại tiền: loại tiền đã sử dụng.
 • Ngày chứng từ: Ngày chứng từ của phiếu hạch toán
 • Ngày hạch toán: Ngày hạch toán của chứng từ này.
 • Trạng thái: đã hoàn thành hay chưa?
 • Chuyển sổ: Đã chuyển sổ hay chưa?
 • Các nút làm việc:
  • Tìm kiếm: khi nhấn vào nút này hệ thống sẽ tự động tìm các chứng từ thỏa điều kiện ở trên, bạn có thể nhập một hay nhiều thông tin trên để tìm chứng từ mà mình muốn tìm.
  • Xóa điều kiện: sử dụng khi bạn muốn xóa nhanh điều kiện đã nhập.
  • In phiếu chi: In phiếu chi của chừng từ mà bạn đang chọn.
  • Nhập phiếu tạm ứng: Khi bạn nhấn vào nút này, hệ thống cho phép gọi đến màn hình nhập mới chứng từ tạm ư.
Chú ý: Chứng từ bạn đang chọn là chứng từ có dòng màu xanh trên màn hình tìm kiếm.
Phần 2: Chứng từ
 • Số phiếu chi: Số chứng từ hạch toán
 • Số phiếu tạm ứng:
 • Ngày chứng từ: Ngày chứng từ hạch toán
 • Ngày hạch toán: Ngày hạch toán của chứng từ hạch toán
 • Tiền nguyên tệ: Số tiền nguyên tệ
 • Mã đối tượng
 • Tên đối tượng
 • tài khoản nợ
 • Tài khoản có.
 • Số tiền hạch toán: Số tiền hạch toán của chứng từ.
 • Check hoàn thành: đã hoàn thành hay chưa, check là đã hoàn thành, chưa check là chưa hoàn thành.
 • Diễn giải: Diễn giải của chứng từ
Để nhập mới một chừng từ, bạn nhấn vào nút: “Nhập phiếu chi tạm ứng
Lúc đó màn hình màn hình nhập liệu, chỉnh sửa, xóa chứng từ xuất hiện.
 
Màn hình này có 2 phần
Phần 1: thông tin phiếu tạm ứng
 • Loại chứng từ: chọn các loại chứng từ chi tương ứng
 • Số phiếu tạm ứng: là số phiếu tạm ứng thực tế.
 • Ngày chứng từ: nhập vào,
 • Đối tượng: Là đối tượng chính mà bạn muốn theo dõi công nợ.
 • Địa chỉ: khi chọn nhà cung cấp, hệ thống sẽ lấy theo địa chỉ của NCC tương ứng.
 • Lý do tạm ứng: nhập vào.
 • Loại tiền: Loại tiền của phiếu hạch toán.
 • Số tiền gốc: số tiền gốc của chứng từ hạch toán này.
 • Quy tiền hạch toán: hệ thống sẽ tự động tính số tiền hạch toán theo công thức: số tiền hạch toán= số tiền gốc*tỷ giá.
 • Theo hợp đồng: chọn hợp đồng tương ứng.
 • Mã hệ thống: Mã quản lý của hệ thống.
 • Loại tỷ giá: Nếu loại tiền khác loại tiền hạch toán, hệ thống sẽ cho phép bạn nhập loại tỷ giá.
 • Ngày tỷ giá: : Ngày tỉ giá của chứng từ
 • Tỷ giá: Tỷ  giá thực tế.
Phần 2: Thông tin phiếu chi tiền
Người nhận tiền; là người in trên phiếu chi,
Ngày chi: ngày hạch toán
Số phiếu chi: hệ thống tự sinh
Tài khoản nợ, tài khoản có: chọn từ danh sách.