FIN33- Chuyển TSCĐ từ phân hệ khác

Xem thêm trong mục

1- Chuyển TSCĐ từ phân hệ khác

1.1- Mục đích sử dụng

Hệ thống cho phép kế toán tài sản cố định (TSCĐ) nhận thông tin từ phân hệ kế toán thanh toán, kế toán kho sang. Các thông tin đó gồm thông tin liên quan đến tăng tài sản.

Tách các dòng chi tiết lên hóa đơn để tạo thành các tài sản khác nhau
 

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

Có bút toán, phiếu xuất đã tính giá được check cho phép chuyển sang tài sản cổ định

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tài sản\Chuyển TSCĐ từ phân hệ khác
Chức năng này có 2 phần chính
 1. Tham số
 2. Chi tiết các TSCĐ đã được chuyển sang.
Chi tiết như sau:
Nhập tham số cho việc chuyển thông tin gồm kỳ kế toán: hệ thống cho phép chọn các kỳ kế toán có TSCĐ chưa được chuyển sang.

Nhấn nút "Lấy dữ liệu"

Khi đó các thông tin về TSCĐ trên các bút toán đã duyệt hoặc trên phiếu xuất kho phát sinh trong khoảng thời gian trên sẽ được chuyển sang phân hệ TSCĐ và được liệt kê trong một bảng theo thứ tự ngày hạch toán.

Điều kiện để chuyển thông tin từ hoá đơn tạo tài sản: Các chi tiết bút toán có dấu check TSCĐ, và chi tiết đó đã được duyệt.
hoặc các phiếu xuất để tạo tài sản cố định: Các chi tiết phiếu xuất có dấu check TSCĐ và chi tiết phiếu xuất đã được tạo bút toán.
Các thông tin chuyển sang gồm:
 • Số chứng từ
 • Tên chi tiết TSCĐ
 • Số lượng
 • Đơn vị tính
 • Nguyên tệ
 • số tiền quy đổi VND
 • Loại tiền
 • Ngày chứng từ
 • Kỳ kế toán
 • Tài khoản tài sản
 • Tài khoản đối ứng
 • Diễn giải
 • Mã kế hoạch
Khi muốn tách một dòng trên chứng từ thành nhiều dòng để tạo các tài sản khác nhau
VD: Khi mua về 10 máy tính, trên hóa đơn ghi nhận số lượng là 10, nhưng khi chuyển qua tài sản bạn muốn theo dõi thành 10 tài sản khác nhau.
Lúc đó bạn cần sử dụng chức năng này
Để tách một dòng chứng từ thành nhiều dòng bạn thực hiện như sau: