FIN34- Nhập tài sản cố định

Xem thêm trong mục

1- Nhập tài sản cố định

1.1- Mục đích sử dụng

Là chức năng cho phép người sử dụng cập nhật một cách thủ công các thông tin mới về TSCĐ. Các thông tin này không được sửa đổi khi TSCĐ bắt đầu được tính khấu hao. Việc nhập các thông tin này phục vụ cho việc quản lý và in ra thẻ TSCĐ.

Tài sản này được chỉ định từ các chi tiết đã được lấy qua từ các phân hệ khác

Quản lý phân quan hệ tài sản: Với mục này hệ thống cho phép ghi nhận các quan hệ của tài sản như:
- Quan hệ cấu thành
- Quan hệ bổ sung
- Quan hệ sửa chữa.

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\ Kế toán tài sản\ Nhập tài sản cố định FIN33
Chức năng này có 4 phần chính
 1. Phần 1: Danh sách các tài sản cố định đã nhập.
 2. Phần 2: Chi tiết từng tài sản.
 3. Phần 3: Chi tiết cấu thành của từng tài sản
 4. Phần 4: Quan hệ tài sản
 5. Phần 5: Sửa chữa - Báo hàng bảo trì tài sản
Khi bạn vào đường dẫn trên, màn hình sau sẽ xuất hiện
 
Phần 1: Danh sách các tài sản cố định đã nhập.
Màn hình này hiển thị danh sách các tài sản đã được nhập trên hệ thống, hệ thống sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mã tài sản
Gồm các thông tin
 • Mã tài sản: Nhập vào
 • Tên tài sản: Nhập vào
 • Nguyên giá
 • Giá trị còn lại
 • Thời gian khấu hao
 • Thời gian còn lại
 • Loại nghiệp vụ
 • Trạng thái
Phần 2: Chi tiết từng tài sản, gồm các thông tin
Màn hình này thể hiện chi tiết của từng tài sản mà bạn đã chọn ở trên
 • Số lượng: số lượng chi tiết của tài sản này
 • Năm sản xuất:
 • Kỳ khấu hao cuối
 • Nguồn hình thành
 • Nguồn vốn
 • Loại tài sản
 • Sản xuất tại: sản xuất tại nước nào
 • Nhóm tài sản cố định
 • Nơi đặt
 • Nhân viên quản lý
 • Bộ phận quản lý
 • Check: được khấu hao
 • Ngày bắt đầu sử dụng
 • Ngày bắt đầu khấu hao
 • Tài khoản tài sản
 • Tài khoản khấu hao
 • tài khoản chi phí
 • Mã xây dựng cơ bản
 • Ghi chú
 1. Phần 3: Chi tiết cấu thành của từng tài sản
Là các thông tin về hóa đơn (chứng từ hạch toán), phiếu xuất hình thành nên tài sản này
 1. Phần 4: Quan hệ tài sản
 2. Phần 5: Sửa chữa - Báo hàng bảo trì tài sản
ddddddddddddddddd