Quản lý file upload

Xem thêm trong mục

1- Giới thiệu chức năng

Chức năng này cho phép upload các file dữ liệu lớn, nó sẽ đặt trên ổ cứng của máy chủ, trên DB chỉ lưu trữ vị trí tương đối theo một thư mục cố định. Sử dụng cách upload các file và có được các URL để download.

2- Mở chức năng quản lý file upload

3- Upload file lên hệ thống

4- Download file hoặc copy URL

Lấy URL:
Download:

5- Vị trí thư mục trên máy chủ chứa các file upload