Thiết lập SEE-APEX

Xem thêm trong mục

1- Giới thiệu

Đây là tài liệu hướng dẫn thiết lập môi trường APEX liên kết với SEE.

2- Thiết lập Database Link

Đảm bảo rằng trên máy cài Oracle APEX đã khai báo TNS-NAME vào máy chủ Oracle từ xa.
Tạo database link:
CREATE DATABASE LINK see

CONNECT TO dev

IDENTIFIED BY Dev1xxxxx

USING 'SEEIP';-- Hoặc

CREATE DATABASE LINK "SEE"
 CONNECT TO "DEV" IDENTIFIED BY Dev12345
 USING '(DESCRIPTION =
   (ADDRESS_LIST =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.2)(PORT = 1521))
   )
   (CONNECT_DATA =
    (SERVICE_NAME = gc....t.vn)
   )
  )';
Test database link:
Select * from Dual@seel

3- Thiết lập Synonym

create or replace synonym App_users
 for App_users@SEE;
 
 
create or replace synonym Employees
 for Employees@SEE; 

create or replace synonym Organization_Units
 for Organization_Units@SEE;

create or replace synonym Departments
 for Departments@SEE;
Synonyms cho Workflow:
create or replace synonym App_Secure
for App_Secure@SEE;

Create or replace synonym Pkg_Wfl for Pkg_Wfl@see;
View:
Create or replace view V_PURCHASE_ORDER as
Select * from V_PURCHASE_ORDER@see;


create or replace synonym v_purchase_order_lines
for v_purchase_order_lines@SEE;

create or replace view v_work_flow_history_lines as
Select *
From  V_WORK_FLOW_HISTORY_LINES@see;


create or replace view v_WOrk_Flow_Histories as
Select *
From v_WOrk_Flow_Histories@see;

Create or replace view V_Work_Flow_Lines
as
Select * from V_Work_Flow_Lines@see;

4- Hàm kiểm tra login

Trên APEX DB:
 • Pkg_Security
Thông tin Code đặt trên User Database: WORKFLOW (Của máy APEX).

5- Thông tin thêm về hệ thống Workflow APEX

Thông tin database máy APEX:
ORCL12C =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = WIN-NLOD8B7ET52)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = orcl12c)
  )
 )
Thông tin hệ thống Workflow:
APEX Workspace: WORKFLOW
User: ADMIN
Password: Abc#123

---
User Database tương ứng của APEX workspace trên:

workflow/Abc#123@ORCL12C

----------------------

Application ID: 105
Application Name: Workflow