HR201-Khai báo nhân viên

Xem thêm trong mục

1- Khai báo Khai báo nhân viên

1.1- Mục đích sử dụng

Khai báo nhân viên.
Khai báo quan hệ gia đình của nhân viên
Khai báo sức khỏe
Theo dõi khen thưởng kỷ luật
Xem quá trình công tác
Xem hồ sơ nhân viên

1.2- Yêu cầu nghiệp vụ

Đã khai báo cơ cấu tổ chức trong công ty,
 

1.3- Hướng dẫn thực hiện

Đường dẫn: HỆ THỐNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP\hệ thống nhân sự\ nhân sự- Thông tin cá nhân
 
Màn hình này có 6 phần
Phần 1: thông tin chung của nhân viên.
Phần 2: Thông tin quan hệ gia định
Phần 3: Thông tin sức khỏe
Phần 4: Thông tin quá trình đào tạo.
Phần 5: Thông tin khen thưởng kỷ luật
Phần 6: Thông tin hồ sơ lưu trữ