Quick Link

V-Click Template

Xem thêm trong mục

Đây là một số mẫu bảng sử dụng trong Website v-click.vn . Nó được sử dụng khi làm việc với bảng.

1- table-type1

Để sử dụng mẫu bảng trên, trèn một bảng thông thường vào trình soạn thảo CKEditor, và sét đặt thuộc tính class cho bảng là:
  • class=table_type1

Chỉ cần sét đặt thuộc tính Stylesheet Classes như hình minh họa dưới đây:

Và kết quả chạy trên v-click.vn:

2- table-type2

Đặc điểm của table-type2 là:
  1. Border 1px màu tím.
  2. Header nền tím, màu chữ trắng, căn giữa, kích thước 16px.
  3. Cột thứ nhất căn trái.
  4. Các cột thứ 2 trở đi căn giữa.
Cách sử dụng, trèn một bảng thông thường vào trình soạn thảo CKEditor, không thay đổi căn chỉnh gì TABLE, sét đặt thuộc tính
  • class = table-type2
Đây là hình ảnh trên CKEditor:
Sét đặt thuộc tính:

Kết quả khi chạy trên v-click.vn