Làm sao xử lý kho mua hàng là một nhà NCC nhưng lên hóa đơn là NCC khác

1- Các trường hợp sử dụng

Khi mua hàng bạn sẽ gặp các tình huống sau:
- Mua hàng về trước hóa đơn về sau
- Mua hàng nhập kho của một nhà cung cấp nhưng khi có hóa đơn của một nhà cung cấp khác.
- Mua hàng lẻ không hóa đơn của nhiều nhà cung cấp, nhưng sau này hợp thức hóa bằng hóa đơn của một nhà cung cấp khác.
- Trên hóa đơn mua 1 số tiền xxx(10.000.000) khai báo thuế đủ 10.000.000 nhưng sếp duyệt hóa đơn này chỉ thanh toán 7.000.000
 

2- Thao tác trên hệ thống

2.1- Mua hàng về trước hóa đơn về sau

Ví dụ
Ngày 02-09-2015 Mua của công ty Công ty TNHH Số 18 2 mặt hàng
 
Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền
040-032 Sơn chống rỉ(Kg)           75.00       65,000.00        4,875,000
040-029 Sơn Bạch Tuyết(Kg)           50.00       70,000.00        3,500,000

Ngày 05-09-2015 Công ty TNHH Số 18 xuất hóa đơn cho 50 Kg sơn chống rỉ, và 50Kg Sơn Bạch Tuyết.
Theo hóa đơn 000015
Ngày 07-09-2015 Công ty TNHH Số 18 xuất hóa đơn cho 25 Kg sơn chống rỉ còn lại
Theo hóa đơn 000056

Thực hiện như sau trên hệ thống:
 
Bước 2 Nhập hóa đơn 000015 vào ngày 05-09-2015
Chúng ta sẽ có hóa đơn 000015 cho ngày 05-09-2015
Tương tự ta làm cho hóa đơn 000056 ngày 07-09-2015

2.2- Mua hàng nhập kho của một nhà cung cấp nhưng khi có hóa đơn của một nhà cung cấp khác.

Trong trường hợp này là bạn mua hàng, nhập kho ứng với một nhà cung cấp, nhưng có một nhà cung cấp khác xuất hóa đơn cho bạn.
Ở đây ta có các trường hợp sau sau:
- Đối tượng mà chúng ta thanh toán là người xuất hàng, đối tượng trên hóa đơn chỉ để báo cáo thuế.
- Đối tượng mà chung ta thanh toán là người thanh toán là người xuất hóa đơn.

Đối với trường hợp đối tượng xuất hóa đơn là đối tượng phải thanh toán thì bạn phải khai báo đối tượng đó lên danh mục đối tượng nhà cung cấp

Đối với trường hợp đối tượng xuất hóa đơn chỉ dùng để báo cáo thuế thì bạn có thể khai báo đối tượng này lên danh mục đối tượng nhà cung cấp

2.2.1- Đối tượng xuất hóa đơn chỉ là đối tượng báo cáo thuế

Bước 1 Nhập phiếu nhập kho mua hàng của nhà cung cấp Công ty CP XD Địa Ốc Cao Su.
B2: Nhập hóa đơn phải trả
Khi đó in trên báo cáo thuế

2.2.2- Đối tượng trên hóa đơn là đối tượng thanh toán

Ở trường hợp này ta mua hàng của NCC lẻ, nhưng khi có hóa đơn thì của nhà cung cấp
Trên hóa đơn ghi nhận
 

2.3- Mua hàng lẻ không hóa đơn của nhiều nhà cung cấp khác nhau, nhưng sau này hợp thức hóa bằng hóa đơn của một nhà cung cấp khác.

Để thuận tiện trong việc kiểm soát công ty bạn khi mua hàng cần xác định nhà cung cấp nào có hóa đơn, nhà cung cấp nào không có hóa đơn.
Lúc đó các nhà cung cấp không có hóa đơn, bạn nên dùng một mã chung VD: Nhà Cung cấp lẻ,
Nếu công ty bạn có người đi mua lẻ thì có thể đặt tên theo người này để tiện theo dõi, trong ví dụ này mình đặt tên là nhà cung cấp lẻ.
Phiếu nhập số 1
Phiếu nhập số 2
Khi có hóa đơn của Nhà cung cấp VD ở đây ta có 2 hóa đơn
Hóa đơn 000111 của NCC Công ty CP Công Nghệ Môi ... số tiền         1,744,000.00
Hóa đơn 000016 của NCC Công ty TNHH Min.. số tiền            47,500

Chi tiết thực hiện trên chương trình như sau
Lúc đó ta đã hoàn thành việc gôm nhiều phiếu nhập từ nhiều lần mua hàng tạo thông tin thanh toán ứng với nhiều hóa đơn khác nhau.

2.4- Trên hóa đơn mua 1 số tiền xxx(10.000.000) khai báo thuế đủ 10.000.000 nhưng sếp duyệt hóa đơn này chỉ thanh toán 7.000.000

Khi đó xem báo cáo thuế