2.4 Làm thể nào để lập đơn đề nghị mua hàng

1- Mục đích

Khai báo mới một đơn hàng bán cho công ty có nhu cầu, sửa đổi chỉnh sửa một số đơn hàng bán vào hệ thống.
 

2- Điều kiện

 
 • Đã khai báo mặt hàng
 • Khai báo thuế suất

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Quản Lý Mua Hàng --> Đề Nghị Mua Hàng --> Lập Đơn Đề Nghị Mua Hàng

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta muốn mua nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm thì chúng ta phải lập phiếu đơn đề nghị mua hàng những nguyên vật liệu cần mua

 

4.2- Thực hiện

 • Thông tin khác, chức năng này dùng để xem những thông tin khác liên quan đến đơn đặt hàng
Khi đó sẽ xuất hiện các đề nghị mua hàng trước đó mà chúng ta đã lập.
Chúng ta có thể “Xem yêu cầu” để xem chi tiết các đề ngị cũ
 
 • Khi chúng ta muốn khai báo mới 1 đề nghị mua hàng, thì chúng ta chọn “Nhập mới”
Khi đó màn hình sẽ xuất hiện form khai báo đề nghị mua hàng mới
 
Ở đây chúng ta có thể khai báo các thông tin như Nơi nhận, Người đề nghị, Nội dung yêu cầu. Và các mã mặt hàng chi tiết.
Lưu ý: chúng ta  có thể nhập thủ công từng Mã mặt hàng và số lượng đề nghị của từng nguyên vật liệu, hoặc là đối chiếu với nhu cầu nguyên vật liệu bằng cách chọn chức năng đối chiếu nguyên vật liệu.
 
TH1: Chúng ta có thể nhập thủ công từng NVL bằng cách như sau:
 
Sau đó sẽ xuất hiện form
 
Để chúng ta tìm mặt hàng chúng ta muốn yêu cầu.
TH2: Chúng ta có thể chọn chức năng “Đối chiếu nhu cầu NVL”
 
Để chọn ra những mặt hàng mà trước đó chúng ta đã có nhu cầu mua NVL.
Khi chọn chức năng trên thì màn hình sẽ xuất hiện form sau:
Khi đó chúng ta có thể chọn những mặt hàng mong muốn bằng cách tra cứu những thông tin liên quan đến mặt hàng đó như Đơn hàng từ ngày…đến ngày, Loại vật tư, Nhóm hàng, sau đó chúng ta chọn “Truy vấn ” thì sẽ xuất hiện các NVL tương ứng với các thông tin đã truy vấn.
 • Cập nhật số lượng, chức năng này để cho chúng ta cập nhật các NVL mới nhất
 • Trở về, chức năng này để chúng ta khi không muốn truy vấn hoặc muốn quay lại form ban đầu.
 • Sau khi chúng ta truy vấn xong chúng ta có thể chọn NVL mong muốn bằng cách chọn vào các NVL đó
Sau đó chúng ta chọn chức năng “ghi nhận”
 
Thì hệ thống sẽ cập nhật các NVL cần thiết, chi tiết như sau:

 
 • Thông tin 2, chức năng này để chúng ta biết các thông tin khác của đơn đề nghị mua hàng
Ở form này chúng ta có thể biết thêm một số thông tin như Ngày phản hồi, Nội dung phản hồi, Ngân sách, Ngày tạo, Người tạo.
 • Đối chiếu YCCU, chức năng này dùng để đối chiếu yêu cầu cung ứng mà chúng ta đã lập trước đó, chúng ta có thể đối chiếu bằng cách chọn “Đối chiếu YCCU”
Vì ở đây chúng ta chưa lập yêu cầu cung ứng trước đó nên chúng ta chưa thể đối chiếu được.
 • Đối chiếu tồn kho tối thiểu, chức năng này dùng để đối chiếu các nguyên vật liệu tồn kho tối thiểu
 

 
Vì ở đây chúng ta chưa có nhập kho NVL nên chúng ta chưa thể đối chiếu tồn kho tối thiểu.
 • Tra cứu nhu cầu NVL, chức năng này dùng để tra cứu nhu cầu NVL của những vật liệu giống nhau.
Khi đó mành hình sẽ xuất hiện những NVL giống nhau tạo thành NVL chính của nó (giống như là chức năng này là để xem từng số lượng cụ thể để tạo thành tổng số lượng đề nghị)
 
 • Xem thông tin duyệt đề nghị, chức năng này dùng để xem thông tin về lời đề nghị.
ở đây sẽ có nhưng thông tin như Số lượng chấp nhận, SL tồn kho, Trả lời của bộ phận xử lý.
 • In ĐNMH, chức năng này dùng để in ra nhưng NVL trong đơn hàng.
Khi đó màn hình sẽ xuất hiện danh sách NVL:
 
ở form này sẽ có những thông tin như DVT, SL nhập kho, Mã NCC, Tên NCC.
 • Khi tất cả đã hoàn thành và chúng ta muốn lưu lại và sử dụng đơn hàng này thì chúng ta phải cho phép nó hoạt động, lưu lại bằng cách chonk “Thủ trưởng đơn vị duyệt”