2.5 Làm sao để duyệt lời đề nghị mua hàng trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Chấp nhận, duyệt lời đề nghị mua hàng.

 

2- Điều kiện

 • Đã có đơn đề nghị mua hàng
 • Đã khai báo vật tư

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Mua Hàng -->  Đề nghị Mua Hàng --> Duyệt Đề Nghị Mua Hàng.

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta có một lời đề nghị mua hàng và thấy lời đề nghị đó phù hợp và muốn chấp nhận duyệt lời đề nghị đó thì chúng ta có chức năng duyệt đề nghị mua hàng
 

4.2- Thực hiện

ở form này chúng ta sẽ có những lời đề nghị cũ, chúng ta có thể tìm đến đơn hàng mà chúng ta muốn xử lý bằng các công cụ như Ngày, Bộ phận đề nghị, Trạng thái, sau đó chọn “Tìm”.
Sau khi tìm được thì chúng ta chọn xem chi tiết bằng cách chọn vào đơn hàng đó.
 
Sau khi chọn được đơn hàng đang tìm thì nó sẽ xuất hiện form sau:
 
 • Thông tin 2, chức năng này để xem những thông tin khác của chức năng duyệt đề nghị mua hàng.
Ở form này chúng ta có thể biết thêm các thông tin như Cấp trưởng, Chức vụ, Mã nhóm hàng, Ngày tạo, Người tạo.
 • Xem tồn kho, chức năng này dùng để xem số lượng tồn kho của NVL trong kho.
Khi đó sẽ xuất hiện form có những NVL còn tồn kho
 
 • Cập nhật số lượng tồn kho, chức năng này dùng để cập nhật số lượng NVL tồn kho.
 • Cập nhật SL duyệt bằng SL đề nghị, chức năng này cho phép chúng ta cập nhật số lượng NVL duyệt bằng số lượng NVL đã lập trong đơn hàng đề nghị.
 • In phiếu đề nghị, chức năng này để in ra danh sách các NVL đã được duyệt
 • Khi đó sẽ in ra danh sách như sau:
   
Chú ý: Chúng ta ở đơn hàng bán này đang ở trạng thái Đang thực hiện nên chúng ta đã bắt đầu thực hiên đơn hàng này rồi nên ko xóa được, chúng ta chỉ được xóa đơn hàng trong trường hợp chúng ta chưa thực hiện nó, hoặc đã hủy hóa đơn này rồi.
Khi chúng ta chọn xóa đơn hàng trong trạng thái đang thực hiện nó sẽ xuất hiện form cảnh báo như sau:
 
 • Chức năng In đơn đặt hàng
Khi chúng ta chọn “In đơn đặt hàng” để in các vật tư hàng hóa chúng ta đã lập hóa đơn thì chúng ta chọn chức năng In đơn đặt hàng:
 
Lúc đó nó sẽ hiện thị danh sách những mặt hàng chúng ta đã lập trong đơn bán hàng này
 
 • ĐG/ Thông tin sau thuế.
Nếu chúng ta muốn biết thêm thông tin về giá đơn hàng sau thuế chúng ta chọn    “ĐG/ Thông tin sau thuế ”
 
Khi đó chúng ta có thể biết thêm các thông tin sau thuế như thuế suất của đơn hàng, đơn giá thuế, tiền thuế, đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế.
 • Đóng gói       
Thông tin đóng gói của hàng hóa là những thông tin chi tiết về đóng gói sản phẩm như khối lượng của sản phẩm
Khi chúng ta chọn chi tiết đóng gọi thì sẽ có các thông tin về đóng gói sản phẩm như cbm (Đơn vị đo của sản phẩm), Inner thông tin đóng gọi sản phẩm bên trong, Outer thông tin đóng gói sản phẩm bên ngoài, mã hàng tại khách hàng, ghi chú.
 • Kế hoạch giao hàng, chức năng này để cho chúng ta biết là khi chúng ta hoàn thành sản phầm trong hóa đơn thì kế hoạch giao hàng với khách hàng là như thế nào.

 
Ở kế hoạch giao hàng chúng ta có những thông tin giao hàng như mã kho giao hàng, nơi giao hàng, số lượng giao, ngày giao, ghi chú giao hàng.
 • Theo dõi tình trạng giao hàng. Chức năng này dùng để theo dõi diễn biến giao hàng của các hàng hóa vật tư đã được ký kết hợp đồng.
Khi đó chúng ta sẽ có các thông tin như số lượng đã nhận, thành tiền đã nhận, số lượng còn lại, thành tiền còn lại.