Bước 1 Làm sao để khai báo khách hàng trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Để khai báo mới một khách hàng mà chúng ta sẽ bán hàng hay giao dịch với khách hàng này.

 

2- Điều kiện

  • Khai báo nhóm khách hàng
  • Khai báo vùng miền, khu vực

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Khai báo --> Khai báo khách hàng

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta tìm được khách hàng muốn mua hay giao dịch với công ty chúng ta, thì chúng ta khai báo khách hàng trên hệ thống
 
Số Hiệu Khách Hàng Mã Số Thuế Tên Công Ty Địa Chỉ
A00146 0305371537 Công Ty Công Nghệ Gia Cát 36/6/6 Đường 14, Lê Văn Quới, Bình Tân, TPHCM
 

4.2- Thực hiện

Đây sẽ là form để chúng ta khai báo một đối tượng là khách hàng, nhà cung cấp. Chúng ta có thể khai báo khách hàng, nhà cung cấp vào.
Chúng ta có thể chọn đối tượng mà chúng ta khai báo có các nghiệp vụ khác nhau, vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp tùy vào mong muốn và mục đích sử dụng của chúng ta cho công việc bằng cách chọn vào những giá trị đó. Cụ thể như hình sau
 
Lưu Ý: Chúng ta có thể khai báo thêm nhóm khách hàng bằng cách chọn vào “KB nhóm KH ” bằng cách chọn “KB nhóm KH”
 

 
  • khi đó sẽ xuất hiện form như sau
     
Khi đó chúng ta có thể chọn nhóm khách hàng theo từng mức, tạm thời gọi nó là mức cha và mức con. Khi chúng ta chọn “  Tạo nhóm cùng mức” thì nó sẽ cho phép chúng ta tạo nhóm khách hàng theo mức cha.
 
Sau khi chúng ta nhập dữ liệu thành công, chúng ta chọn còn hiệu lực, và lưu lại thì nó sẽ được chấp nhận và hoạt động.
Và nếu chúng ta muốn tạo nhóm mức dưới, tạm thời gọi là mức con thì chúng ta làm tương tự chúng ta chọn “ Tạo nhóm mức dưới” khi đó form sẽ xuất hiện như sau
 
Sau khi chọn tạo nhóm mức dưới thì nó sẽ tạo ra một nhóm mới là một nhóm con của nhóm cha khác, và chúng ta muốn hoạt động thì chúng ta chọn trạng thai còn hiệu lực, sau đó lưu lại thì nó sẽ hoạt động.
  • Tiếp theo
Nếu chúng ta muốn in Danh Sách Khách Hàng thì chúng ta sẽ chọn “In danh sách khách hàng”
  • Lúc chúng ta chọn xong thì nó sẽ xuất hiện danh sách khách hàng mà chúng ta đã khai báo hoặc đã có trước đây.