2.1 Làm sao tạo đơn hàng bán trên hệ thống Click-ERP(*)

1- Mục đích

Chức năng này dùng để
 • Nhập mới, chỉnh sửa một đơn hàng.
 • Lập kế hoạch xuất hàng.
 • Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng

 

2- Điều kiện

 • Khai báo khách hàng và khách hàng đó vẫn còn hiệu lực
 • Khai báo hàng hóa, vật tư.
 • Khai báo về kho xuất hàng
 • Khai báo loại tiền

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp --> Quản lý bán hàng -->  Quản lý hợp đồng bán hàng --> Lập đơn hàng bán
 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Ngày 21-09-2015 Phòng kinh doanh nhận được đơn đặt hàng của công ty Gia Cát.
Nội dung như sau
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền(TT)
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10 400.000 4.000.000
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20 200.000 4.000.000
84 084-005 Xi măng việt Kg 10 900.000 9.000.000
8 084-006 Sắt việt Kg 10 600.000 6.000.000
 

4.2- Thực hiện

Khi bạn Click vào đường dẫn trên, màn hình sau sẽ xuất hiện
 • ở form này chúng ta có các thông tin của các đơn hàng bán trước đó đã được lưu, và chúng ta có thể tìm kiếm các hóa đơn cũ bằng các thông tin như đối tượng, số đơn hàng, số chứng từ khách hàng, ngày chứng từ, trạng thái. Sau đó chúng ta chọn “Tìm kiếm”
 • Và khi chúng ta muốn khai báo mới một đơn hàng mới thì chúng ta sẽ chọn “Nhập hợp đồng” như hình sau:
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị như sau:
 
 • Ở form này chúng ta có các thông tin để khai báo như loại hợp đồng, đối tượng, loại tiền, số hợp đồng, số chứng từ khách hàng, bảng giá, hợp đồng nguyên tắc.
 • Chúng ta cung có các thông tin liên quan như thông tin ký kết:
Khi chúng ta chọn vào thông tin ký kết thì có các thông tin về ký kết hợp đồng của đơn hàng bán như đại diện 2 bên công ty, người liên hệ, điều khoan trả tiền khi hoàn thành đơn hàng bán, ngày đặt hàng, ngày hiệu lực, ngày hết hạn đơn hàng, trạng thái nhận hàng, địa chỉ nhà cung cấp
 • Thông tin khác liên quan
Khi chúng ta chọn thông tin khác liên quan chúng ta sẽ có các thông tin như số hợp đồng chính của nhà cung cấp, đối tượng xuất hàng, đối tượng xuất hóa đơn.
 • Lịch sử phiếu
Khi chúng ta chọn vào “Lịch sử phiếu ” thì chúng ta có các thông tin của các phiếu cũ như Mã kho, nơi giao hàng, ngày giao hàng, người tạo, ngày tạo.
Sau khi chúng ta khai báo đơn hàng với các mặt hàng như yêu cầu ở trên thì ta sẽ có được form sau:
 • Khi chúng ta đã duyệt thành công đơn hàng bán mà chúng ta muốn hủy duyệt vì không cần đơn hàng bán này nữa thì chúng ta chon “Hủy duyệt” để hủy đơn hàng.
 • Khi chúng ta đã lập đơn bán hàng thành công, đã được duyệt sau đó chúng ta muốn tạo kế hoạch giao hàng sau khi hoàn thành sản phẩm thì chúng ta chọn “Tạo kế hoạch giao hàng” như hình sau
Khi tạo kế hoach thành công thì sẽ xuất hiện form báo tạo kế hoạch thành công
 • Tiếp theo nếu chúng ta có nhu cầu xóa đơn hàng mà chúng ta đã chọn hoặc khai báo thì chúng ta sẽ chọn “Xóa đơn hàng”
Chú ý: Chúng ta ở đơn hàng bán này đang ở trạng thái Đang thực hiện nên chúng ta đã bắt đầu thực hiên đơn hàng này rồi nên ko xóa được, chúng ta chỉ được xóa đơn hàng trong trường hợp chúng ta chưa thực hiện nó, hoặc đã hủy hóa đơn này rồi.
Khi chúng ta chọn xóa đơn hàng trong trạng thái đang thực hiện nó sẽ xuất hiện form cảnh báo như sau:
 
 • Chức năng In đơn đặt hàng
Khi chúng ta chọn “In đơn đặt hàng” để in các vật tư hàng hóa chúng ta đã lập hóa đơn thì chúng ta chọn chức năng In đơn đặt hàng:
 
Lúc đó nó sẽ hiện thị danh sách những mặt hàng chúng ta đã lập trong đơn bán hàng này
 
 • ĐG/ Thông tin sau thuế.
Nếu chúng ta muốn biết thêm thông tin về giá đơn hàng sau thuế chúng ta chọn    “ĐG/ Thông tin sau thuế ”
 
Khi đó chúng ta có thể biết thêm các thông tin sau thuế như thuế suất của đơn hàng, đơn giá thuế, tiền thuế, đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế.
 • Đóng gói       
Thông tin đóng gói của hàng hóa là những thông tin chi tiết về đóng gói sản phẩm như khối lượng của sản phẩm
Khi chúng ta chọn chi tiết đóng gọi thì sẽ có các thông tin về đóng gói sản phẩm như cbm (Đơn vị đo của sản phẩm), Inner thông tin đóng gọi sản phẩm bên trong, Outer thông tin đóng gói sản phẩm bên ngoài, mã hàng tại khách hàng, ghi chú.
 • Kế hoạch giao hàng, chức năng này để cho chúng ta biết là khi chúng ta hoàn thành sản phầm trong hóa đơn thì kế hoạch giao hàng với khách hàng là như thế nào.

 
Ở kế hoạch giao hàng chúng ta có những thông tin giao hàng như mã kho giao hàng, nơi giao hàng, số lượng giao, ngày giao, ghi chú giao hàng.
 • Theo dõi tình trạng giao hàng. Chức năng này dùng để theo dõi diễn biến giao hàng của các hàng hóa vật tư đã được ký kết hợp đồng.
Khi đó chúng ta sẽ có các thông tin như số lượng đã nhận, thành tiền đã nhận, số lượng còn lại, thành tiền còn lại.