Bước 2: Làm sao để khai báo hàng hóa, vật tư

1- Mục đích

Khai báo mới vật tư, hàng hóa để phục vụ nhu cầu sản xuất

 

2- Điều kiện

  • Mã nhóm
  • Mã vật tư
  • Tài khoản hạch toán

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Khai báo -->  Khai báo vật tư hàng hóa

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã khai báo khách hàng, nhà cung cấp thành công thì chúng ta phải khai báo những mặt hàng, hàng hóa vật tư để phục vụ nhu cầu sản xuất.
 
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư
  •  
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg
84 084-005 Xi măng việt Kg
84 084-006 Sắt việt Kg
 

4.2- Thực hiện

Và nó sẽ hiện lên danh sách những vật tư, hàng hóa đã được khai báo trước đó. Nếu chúng ta muốn khai báo vật tư, hàng hóa mới thì chúng ta chọn biểu biểu tượng khai báo mới và sau đó khai báo giá trị cho vật tư hàng hóa đó, chúng ta có thể làm theo như hình sau.
 
  • Hoặc chúng ta có thể khai báo mới vật tư hàng hóa bằng cách vào đường dẫn
Hệ thống quản trị doanh nghiệp à   Khai báo à   Khao báo nhóm vật tư hàng hóa.
Lúc đó màn hình sẽ xuất hiện form sau:
 
Sau đó chúng ta tiếp tục chọn “Nhập vật tư ” như trên hình thì màn hình sẽ xuất hiện form sau:
Sau khi xuất hiện form này thì chúng ta khai báo mới vật tư hàng hóa như lúc đầu.
  • Sau khi chúng ta đã khai báo mới hàng hóa vật tư chúng ta có thể khai báo thêm Mã tài khoản mà chúng ta mong muốn, để khai báo tài khoản chúng ta chọn vào “Tài khoản hạch toán”
Nó sẽ xuật hiện các thông tin như, Tk vật tư, Tk doanh thu, Tk SP dở dang, Mã phân tích
  • Thông tin 2.
Bên cạnh những khai báo bắt buộc và những thông tin chung của vật tư hàng hóa thì chúng ta có thể xem thêm nhưng thông tin khác liên quan tới vật tư hàng hóa. Ví dụ chúng muốn xem và khai báo thêm những thông tin khác, chúng ta có thể chọn “Thông tin 2”
 
Thì nó sẽ xuất hiện thêm các thông tin về vật tư hàng hóa như chúng ta có thể quản lý vật tư hàng hóa theo lô, tỷ lệ lợi nhuận của mặt hàng, số liệu bán dự kiến trong tháng, bán tối thiểu trong tháng, thời gian đặt hàng, thời gian chuẩn bị sản xuất, thời gian sản xuất, tần suất mua.
  • Thông tin kích thước đóng gói
Chúng ta cũng có thể xem, khai báo về thông tin, kích thướng đóng gói hàng hóa vật tư mà chúng ta muốn khai báo.
 
Lúc đó nó sẽ xuất hiện các thông tin mình có thể khai báo kích thước sản phẩm, đóng gói trong, đóng gói ngoài.
  • Thông tin vật tư nội bộ
Chúng ta cũng có thể khai báo, xem thông tin vật tư nội bộ như sau chúng ta chọn “Thông tin vật tư nội bộ” lúc đó màn hình sẽ xuất hiện form sau
Lúc đó nó sẽ có những thông tin cho chúng ta khai báo mới như Mã vật tư nội bộ, Tên vật tư nội bộ, Đơn vị tính, Số lượng, Diễn giải.
  • Tồn kho an toàn
Chức năng tồn kho an toàn có thể cho chúng ta xem, khai báo mới các chức năng tồn kho an toàn của vật tư hàng hóa.