2.7.1: Làm thế nào để quản lý đơn hàng mua

1- Mục đích

Chúng ta muốn mua vật tư của nhà cung cấp để có được những vật tư mà chúng ta còn thiếu hoặc chưa có với mong muốn hoàn thành thành phẩm mà chúng ta muốn giao cho khách hàng.

 

2- Điều kiện

 • Đã có đơn đề nghị mua hàng
 • Đã lập hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp à  Quản lý Mua Hàngà  Quản Lý Hợp Đồng   Mua Hàng à Quản Lý Đơn Hàng Mua

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Sau khi đã lập nguyên tắc với nhà cung cấp ABC chúng ta lập đơn hàng mua vật tư của nhà cung cấp ABC

 

4.2- Thực hiện

ở đây chúng ta sẽ có những thông tin tìm kiếm đơn hàng của mình mong muốn nhanh hơn bằng cách có nhưng thông tin liên quan như Nhà cung cấp, Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, sau đó chúng ta chọn tìm kiếm thì kết quả trả ra là những đơn hàng có những thông tin liên quan.
 • Khi chúng ta muốn nhập 1 đơn hàng mới chúng ta chọn chức năng “Nhập HD/ đơn hàng”
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form khai báo mới đơn hàng
 
Chúng ta có những thông tin cần khai báo ở form này như đối tượng, loại tiền, bảng giá, số hợp đồng nhà cung cấp và thông tin chi tiết hóa đơn.
 • TH1 chúng ta có thể khai báo các mặt hàng bằng cách nhập thủ công bằng cách nhập từng mặt hàng vật tư mà chúng ta mong muốn, khi nhập thủ công chú ý tránh sai sót.
 • TH2 chúng ta có chọn những mặt hàng mong muốn bằng cách chọn chức năng “Đối chiếu đề nghị mua hàng”
Thì hệ thống sẽ xuất hiện form chứa các vật tư mà chúng ta đã duyệt mua hàng trước đó.
 
 • Cập nhật số liệu, Chức năng này dùng để cập nhật số liệu mới nhất của đơn hàng
 • Hoặc chúng ta có thể chọn những vật tư mong muốn bằng cách chọn đơn hàng mong muốn bằng cách:
Lúc đó hệ thống sẽ có những mã đơn hàng trước đó
 
 • Sau đó chúng ta ghi nhận đối chiếu toàn bộ số hàng thì nó sẽ ghi nhận tất cả các mặt hàng của hóa đơn đó.
   
 • Chúng ta cũng có thể chọn từng mặt hàng ở bảng đối chiếu chi tiết bằng cách chọn vào từng mặt hàng mong muốn
Sau khi chọn được tất cả các mặt hàng thì chúng ta chọn chức năng “Ghi nhận”
 
Sau đó ở form khai báo chúng ta sẽ có được những mặt hàng, vật tư mà chúng ta muốn.
Chi tiết như sau:

 
 • Tạo kế hoạch giao hàng, chức năng này dùng để tạo kế hoạch giao hàng sau khi chúng ta hoàn thành hợp đồng.

 
Khi hệ thống xuất hiện form báo thành công thì có nghĩa là chúng ta đã tạo ra kế hoạch giao hàng thành công. Lúc đó chúng ta có thể chọn kế hoạch nhận hàng để xem chi tiết:
 
Kế hoạch nhận hàng sẽ có nhữn thông tin như mã kho, nơi giao hàng, số lượng, ngày giao.
 • Xóa CT hợp đồng, chức năng này dùng để xóa chi tiết hợp đông, mặt hàng nếu chúng ta muốn hủy hoặc thay đổi nó (tùy trạng thái chúng ta có thể xóa).
 • In đơn đặt hàng, chức năng này dùng để in danh sách các mặt hàng mà chúng ta đã đặt hàng.
Lúc đó hệ thống sẽ xuất hiện danh sách các mặt hàng đã được chọn.

 
 • Thông tin ký kết, ngoài ra chúng ta muốn xem thông một số thông tin khác của đơn hàng như thông tin ký thì chúng ta chọn chức năng “thông tin ký kết”
Thì sẽ có những thông tin liên quan đến thông tin ký kết như Đại diện các bên, điều khoản, ngày ký, địa chỉ NCC.
 • Thông tin khác liên quan, chức năng này dùng để chúng ta xem các thông tin khác liên quan tới đơn hàng.
Thì lúc đó chúng ta có thể xem thêm các thông tin như        số hợp đồng chính, số hợp đồng NCC, mã kho.
 • Duyêt, sau khi chúng ta đã hoàn thành tất cả các mặt hàng mà chúng ta muốn xử lý sau đó muốn lưu lại thì chúng ta chọn chức năng “Duyệt”