2.3 Làm sao để lập định mức trên hệ thống Click-ERP

1- Mục đích

Để lập định mức thành phẩm, chi tiết nguyên vật liệu được đưa vào định mức, dựa vào định mức để tính toán nguyên vật liệu và số tiền tạo nên thành phẩm.

2- Điều kiện

 • Đã khai báo thành phẩm, nguyên vật liệu
 • Đã có nhu cầu định mức

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Khai Báo  --> Khai Báo Định Mức

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có hóa đơn bán hàng và muốn sản xuất ra các thành phẩm để giao hàng cho công ty Gia Cát, thì chúng ta phải định mức hàng hóa để sản xuất.

 

4.2- Thực hiện

Khi đó sẽ xuất hiện các định mức cũ mà chúng ta đã lập trước đó. Nếu chúng ta muốn nhập định mức mới chúng ta chọn “Nhập định mức mới”
 
Sau khi chúng ta chọn nhập định mức mới thì màn hình sẽ xuất hiện form sau:

 
 • TH2: Chúng ta cung có thể khai báo định mức mới bằng cách vào theo đường dẫn sau:
Hệ thống quản trị doanh nghiệp à  Quản Lý Sản Xuất  à Khai Báo à Khai Báo Định Mức
Lúc đó chúng ta cũng xuất hiện form như sau:
Lúc đó chúng ta có thể khai báo mới định mức như ở trên.
 • Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo mới định mức cụ thể cho hàng hóa nào đó, Chúng ta cần khai báo mới các thông tin như Mã sản phẩm chính, đợn vị tính, tên…
 • Ở dưới thành phần nguyên liệu thì chúng ta khai báo các nguyên liệu để sản xuất ra thành phẩm.
Chú ý: Ở form thành phần nguyên liệu chúng ta bắt buộc phải có thành phẩm là hàng hóa mà chúng ta phải định mức và nó phải giống mã sản phẩm chính ở trên:
Cụ thể như hình sau:
 
 • Ngoài các thông tin trên chúng ta còn có thông tin hợp đồng.
Lúc đó chúng ta sẽ có các thông tin như theo hợp đồng bán hàng, hợp đồng tác quền, hợp đồng dịch thuật, đơn giá bán dự tính, chiết khấu xuất bán, hiệu lực hợp đồng từ ngày…tới ngày…
 • Lịch sử định mức là những thông tin trước đó của các định mức đã được khai báo.
Khi đó chúng ta sẽ có các thông tin như người tạo, ngày tạo, người chỉnh sửa, ngày chỉnh sửa.
 • Tài khoản, Chức năng này để khai báo các tài khoản của các nguyên vật liệu, thành phẩm mà mình đã khai báo.
Lúc đó sẽ có các thông tin như TK nợ, Mã PT TK nợ, TK có, Mã PT TK có.
 • Kết chuển là chức năng mà khi sản xuất các mặt hàng xong thì nơi chuển nó đến nơi lưu trữ thích hợp.
Lúc đó chúng ta sẽ có các thông tin như Mã NCC, Tên NCC, Kết chuển tới kho nào.
 • Lịch sử là chức năng cho chúng ta biết các thông tin trước đó của đơn hàng
 • Chức năng In đơn đặt hàng
Khi chúng ta chọn “In đơn đặt hàng” để in các vật tư hàng hóa chúng ta đã lập hóa đơn thì chúng ta chọn chức năng In đơn đặt hàng:
 
Nếu định mức thành công thì form sẽ xuất hiện như sau: