2.16.2: Làm thế nào để tạo quy trình quản lý mua hàng trên hệ thống Helpdesk

1- Mục đích

Nhập kho nguyên vật liêu, vật tư mua hàng hoặc lưu trữ nguyên vật liệu.
 

2- Điều kiện

  •  Đã khai báo kho
  • Đã có nguyên vật liệu được mua về, hoặc cần lưu trữ

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản Lý Kho -->  Phiếu Nhập Kho -->  Phiếu Nhập Kho Mua Hàng

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã khai báo kho thành công chúng ta sẽ tạo phiếu nhập kho các vật tư cần phải nhập kho để lưu trữ.
 

4.2- Thực hiện

Lúc đó sẽ xuất hiện các thông tin là các phiếu nhập trước đó của các kho quản lý trước.
  • Nhập phiếu nhập, tiếp theo chúng ta chọn kho mà chúng ta muốn nhập NVL vào (ở đây chúng ta chọn kho nguyên vật liệu, KNVL)
Thì hệ thống sẽ xuất hiện form sau

 
Lúc đó sẽ xuất hiện các thông tin để chúng ta khai báo như Đối tượng, Diễn giải, Loại tiền, Chi tiết phiếu nhập.
TH1: Chúng ta có thể nhập chi tiết từng mã mặt hàng, số lượng vào chi tiết hóa đơn, chú ý phải nhập chính xác, tránh sai sót.
TH2: Chúng ta có chức năng “Đối chiếu hợp đồng” thì sẽ đối chiếu hợp đồng mà chúng ta đã lập trước đó
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form chứa các mặt hàng, vật tư mà trước đó đã được duyệt ở đơn mua hàng:
 
  • Cập nhật lại số liệu, chức năng này dung để cập nhật các số liệu mới nhất.
  • Thông tin kế hoạch giao hàng, là thông tin kế hoạch giao hàng của các hàng hóa vật tư đó.
Sau khi chúng ta chọn được những mặt hàng mong muốn chúng ta chọn chức năng “Ghi nhận”
Thì hệ thống sẽ cập nhật những mặt hàng, vật tư mà chúng ta vừa ghi nhận nó.
 
  • Hoặc chúng ta có thể chọn các mặt hàng hóa, vật tư mà chúng ta mong muốn bằng cách chon chức năng “thông tin khác”
ở form này chúng ta có những chức năng khác, đặc biệt chúng ta có thể đối chiếu số hợp đồng bằng cách chọn vào số hợp đồng mà chúng ta mong muốn.

 
Sau đó chúng ta chọn chức năng “Đối chiếu toàn bộ ” thì hệ thống sẽ tự cập nhật tất cả các mặt hàng ở trong hợp đồng đó.
 
Lúc đó các mặt hàng sẽ tự động được cập nhật:
  • Xóa toàn bộ chi tiết, chức năng này dùng để xóa toàn bộ chi tiết các mặt hàng, vật tư mà chúng ta đã khai báo.
  • Chi tiết lô, Chức năng này dùng để xem chi tiết lô hàng, nhưng ở đây chúng ta chưa khai báo lô nên chưa có dữ liệu.
  • In  phiếu nhập, chức năng này dùng để in danh sách các mặt hàng, vật tư mà chúng ta muốn nhập kho

 
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện danh sách chi tiết các mặt hàng nhập kho.
 
  • Xác nhận, chức năng này dùng khi chúng ta muốn lưu lại tất cả các thông tin trên