2.9.2 Làm thế nào để tạo lô, lệnh sản xuất.

1- Mục đích

Tạo lệnh sản xuất thành phẩm của công ty đã ký kết với khách hàng, có thể thay đổi một số thông tin cũ của các lệnh sản xuất cũ.

 

2- Điều kiện

 • Có hợp đồng bán hàng cho khách hàng
 • Đã khai báo định mức
 • Khai báo nhà cung cấp

3- Đường dẫn

 Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Sản Xuất -->  Quản Lý Sản Xuất -->  Tạo Lô, Lệnh Sản Xuất

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi chúng ta đã có tất cả nguyên vật liệu để sản xuất thành phẩm, cũng như có nhu cầu từ khách hàng hay theo lời đề nghị của hợp đồng thì sẽ tạo lệnh sản xuất, tạo lô để hoàn thành thành phẩm theo dự kiến.
 
Mã Nhóm Mã Vật Tư Tên Vật Tư ĐVT Số Lượng
84 084-001 Chậu xi măng cấy cảnh Pc 10
84 084-004 Nước có ga cao cấp Kg 20
84 084-005 Xi măng việt Kg 10
8 084-006 Sắt việt Kg 10
 

4.2- Thực hiện

ở form trên thì sẽ xuất hiện các lô, lệnh sản xuất cũ đã được khai báo trước đó.
Chúng ta có thể khai báo mới bằng cách chọn chức năng ”Nhập mới”
 
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện form sau:
 
ở form này có các thông tin cần chúng ta khai báo như kho tp nhập về, bộ phận sản xuất, số đơn hàng, ngày dự kiến hoàn thành và chi tiết lệnh sản xuất.
Chú Ý: thông tin số đơn hàng là số mà đã được duyệt
 • Sau khi nhập các thông tin liên quan thành công chúng ta có chức năng “Đối chiếu đơn hàng, dự báo”
Lúc đó form sẽ xuất hiện các thành phẩm của đơn hàng, dự báo đó.
 • Cập nhật lại SL đã đối chiêu, chức năng này dùng để cập nhật lại số lượng mới nhất đã đối chiếu.
 • Thông tin kế hoạch giao hàng, thông tin này để xem các kế hoạch giao hàng của các thành phẩm đó
Sau khi đã chọn được các thành phẩm thì chúng ta có chức năng “Ghi nhận” để cập nhật thành phẩm vào sản xuất:
 
Sau khi ghi nhận thành công thì các thành phẩm sẽ được cập nhật như sau:
 • Tính NVL tiêu hao, chức năng này dùng để tính lại  NVL tiêu hao của thành phẩm
Sau khi tính NVL tiêu hao chúng ta có thể qua chức năng “Nguyên vật liệu tiêu hao” để xem những vật liệu tiêu hao khi sản xuất:
 • Xóa kết quả tính nguyên vật liệu tiêu hao, chức năng này dùng để xóa những nguyên vật liệu tiêu hao mà chúng ta đã tính ra trước đó.
 • In lệnh sản xuất, chức năng này dùng để in các thành phẩm sản xuất trong đơn hàng
Lúc đó hệ thống sẽ cho chúng ta bản danh sách như sau:
 
 • Thông tin 2, thông tin này cho chúng ta biết thêm 1 số thông tin về lô sản xuất
Chúng ta có thể biết 1 số thông tin trong form này như kho tp nhập, kho nguyên vật liệu,  mã hợp đồng,dự báo.
 • Đưa vào sản xuất, chức năng này dùng để đưa các thành phẩm vào sản xuất khi đã hoàn thành được các bước trên và có nhu cầu sản xuất các thành phẩm này, chúng ta chọn chức năng “Đưa vào sản xuất”
Chúng ta chọn “Yes ” nếu như muốn đưa vào sản xuất. Chọn “No” nếu như không muốn đưa vào sản xuất.