2.11 Làm thế nào để duyệt yêu cầu cung ứng

1- Mục đích

Chức năng này dùng để duyệt các đề nghị yêu cầu cung ứng. chỉnh sửa các thông tin yêu cầu cung ứng liên quan

 

2- Điều kiện

  • Đã lập yêu cầu cung ứng và hoàn thành

3- Đường dẫn

Hệ thống quản trị doanh nghiệp -->  Quản lý Kho -->  Phiếu Yêu Cầu Cung Ứng -->  Duyệt Yêu Cầu Cung Ứng

 

4- Thao tác trên hệ thống

4.1- Bài toán đặt ra

Khi bộ phận san xuất lập yêu cầu cung ứng xong thì tiếp theo bộ phận sản xuất sẽ duyệt yêu cầu cung ứng sản xuất.
 

4.2- Thực hiện

Thông tin của form này là nhưng phiếu yccu cũ trước đó chúng ta đã xử lý, hoặc chưa xử lý.
Chúng ta sẽ chọn phiếu yêu cầu cung ứng mà chúng ta muốn duyệt dựa vào các công cụ tìm kiếm như ngày, bộ phận yêu cầu, trạng thái, sau đó chọn chức năng “Tìm kiếm”.
Sau khi tìm được phiếu yucc mong muốn thì form sẽ xuất phiếu yccu trước đó chúng ta đã lập
 
  • Xem tồn kho, chức năng này dùng để xem số lượng tồn kho của các NVL trong kho
Thì sẽ xuất hiện form chứa các kho và các NVL trong kho đó
  • Cập nhật số lượng tồn kho, chức năng này dùng để cập nhật số lượng tồn kho NVL đang có
  • Cập nhật số lượng duyệt bằng số lượng yêu cầu, chức năng này dùng để duyệt hết tất cả số lượng yêu cầu bằng tất cả số lượng đề nghị.
  • In phiếu yêu cầu cung ứng, chức năng này dùng để in danh sách các NVL cung ứng
Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện danh sách các NVL cung ứng.
  • Thông tin 2, chức năng này dùng để xem các thông tin khác liên quan tới phiếu duyệt yêu cầu cung ứng
  • Thông tin khác, chức năng này dùng để xem các thông tin khác của phiếu duyệt yêu cầu cung ứng